25 januari 2019

De vergunningen voor Windpark Goyerbrug zijn aangevraagd

Op zaterdag 12 januari heeft Windpark Goyerbrug bv een omgevingsvergunningaanvraag ingediend bij de gemeente Houten. De aanvraag is voor de bouw van vier windturbines bij de Goyerbrug, ten zuiden van het Amsterdam-Rijnkanaal. We hebben ondersteund bij de aanvraag van de vergunning.

Windpark Goyerbrug

Windpark Goyerbrug kan met vier windturbines naar verwachting alle huishoudens van Houten van duurzame energie voorzien. “Na realisatie van Windpark Goyerbrug wordt in Houten 2,7 keer meer duurzame energie opgewekt dan nu”, zegt Ruben Berendts. Hij is initiatiefnemer van Windpark Goyerbrug bv en eigenaar van het Houtense bedrijf Blue Bear Energy.

WINDPARK GOYERBRUG ALS PARTICIPATIEPROJECT

Sinds 2009 werkt Ruben Berendts aan Windpark Goyerbrug. Het windpark staat sinds 2011 in de structuurvisie ‘Eiland van Schalkwijk’. Deze structuurvisie is destijds tot stand gekomen in een participatieproces met bewoners en ondernemers van het eiland.

Het creëren van draagvlak is belangrijk. “Het is de bedoeling dat één van de windturbines in eigendom van mensen uit de buurt komt. Burgers uit de buurt worden uitgenodigd om hierover mee te denken en financieel mee te doen. Zo kunnen de mensen uit de omgeving meeprofiteren van de opbrengsten”, zegt Ruben Berendts.

Windpark Goyerbrug

ONZE ROL IN DE VERGUNNINGAANVRAAG

We hebben onze inhoudelijke kennis, de kennis van procedures én die van de stakeholders ingezet om Windpark Goyerbrug bv te ondersteunen bij de vergunningaanvraag. Zo hebben we bijvoorbeeld een aanmeldingsnotitie en een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Ook deden we onderzoeken op het gebied van geluid, slagschaduw en externe veiligheid. In een toelichtingsdocument hebben we alle informatie die nodig is voor de vergunningaanvraag gebundeld.

AANGEVRAAGD: EEN FLEXIBELE VERGUNNING

De realisatie van de windturbines past niet in het bestemmingsplan ‘Eiland van Schalkwijk’. Daarom is er uiteindelijk een vergunningaanvraag ingediend die hiervan afwijkt. Een bijkomend voordeel: deze procedure, de omgevingsvergunning voor afwijken en bouwen, is vrij overzichtelijk is en communiceert daardoor makkelijker naar betrokkenen.

Voor het windpark is er een zogenoemde flexibele vergunning aangevraagd. Voor de afmetingen van de turbines is een bandbreedte bepaald. Pas op een later moment maakt Windpark Goyerbrug bv de keuze voor het merk en type windturbine. Binnen de bandbreedte zijn er bij de realisatie verschillende turbinetypen van verschillende windturbinefabrikanten mogelijk.

Windpark Goyerbrug

HOE NU VERDER?

Nu de vergunningaanvraag is ingediend volgen er nog verschillende stappen: beoordeling of de aanvraag compleet is, toetsing aan wet- en regelgeving, de inspraak- en beroepsprocedure en de informatievoorziening richting omwonenden. Ruben Berendts verwacht dat de bouw in het meest gunstige geval in 2020 of 2021 kan beginnen.

Meer over Windpark Goyerbrug
Wilt u meer weten over Windpark Goyerbrug, en hoe de procedure uiteindelijk is verlopen? Lees dan ons artikel over Windpark Goyerbrug uit november 2019.

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Adviseurs (1)

Adviseur Jos  Wiegman
Jos
Wiegman
Adviseur ruimtelijke ordening