Gewijzigd Besluit m.e.r. heeft gevolgen voor windprojecten

07-07-2017

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Dit heeft gevolgen voor windprojecten. 

Lees verder

Gewijzigd Besluit m.e.r. heeft gevolgen voor windprojecten

In de gewijzigde Besluit m.e.r. staat de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling.Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is moet: 

  • Door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld. 
  • Het bevoegd gezag binnen 6 weken een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen. 
  • De initiatiefnemer het (vormvrije) m.e.r.-beoordelingsbesluit bij de vergunningaanvraag voegen. 

In de praktijk komt het er op neer dat vanaf nu voor alle activiteiten die op de D-lijst staan van het Besluit een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is, ongeacht of het project onder de drempelwaarden zit. De bouw van een nieuw windturbinepark bijvoorbeeld is aangewezen als categorie D22.21.

Altijd vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig

Voor windparken met drie of meer en minder dan tien windturbines met een gezamenlijk vermogen van minder dan 15 MW, gold eerst dat een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig was als het project boven deze drempelwaarden uit kwam. Deze drempelwaarden vervallen nu, waardoor altijd een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is. 

Voor het gewijzigde Besluit m.e.r. geldt geen overgangsrecht. Dat betekent dat deze wijziging ook geldt voor alle aanvragen waarover nog geen besluit is genomen. 

Twijfelt u of voor uw project een vormvrije m.e.r.-beoordeling nieuwe stijl moet worden doorlopen? Vraag het onze adviseurs. Ook kunnen ze u goed begeleiden en adviseren over de haalbaarheid van uw windproject. Ons windteam heeft alle kennis en kunde daarvoor in huis.