6 april 2020

Kansen voor woningbouw door stikstofdepositieruimte

Op 23 maart 2020 is de Regeling natuurbescherming gewijzigd. Wij hebben de essentie van de gewijzigde regeling en van de kansen voor woningbouw samengevat. Het doel van de wijziging is om woningbouw met stikstofdepositie > 0,0 mol/ha/jaar onder voorwaarden mogelijk te maken. Het is een wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst- maalt-regeling. Snel doorpakken dus! Depositieruimte kunt u reserveren via een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming of een aanvraag omgevingsvergunning.

Stikstofdepositieruimte

WAT IS HET DOEL VAN DE WIJZIGING?

Het doel van de wijziging is om stikstofdepositieruimte die ontstaat door het nemen van bronmaatregelen – zoals de beperking van de maximumsnelheid – beheerst en rechtmatig te verdelen. Deze depositieruimte gaat naar natuur, woningbouwprojecten en zeven Rijkswegenprojecten.

WANNEER KOMT UW PROJECT IN AANMERKING?

Uw project moet gasloos zijn, dus niet worden aangesloten op het distributienet voor aardgas. Ook moet het woningbouwproject al mogelijk zijn binnen een bestaand bestemmingsplan.

Het toekennen van de depositieruimte gaat in drie fases:

  1. Tussen 23 maart en 7 april 2020 kunnen woningbouwprojecten zich aanmelden die in gemeenten liggen uit bijlage 1 van de Regeling natuurbescherming.
  2. Tussen 8 en 28 april 2020 komen ook projecten in aanmerking waarbij er minimaal 100 woningen worden gerealiseerd. U kunt u aanvraag nú al indienen.
  3. Na 5 mei 2020 wordt de ruimte verdeeld die eventueel nog resteert aan projecten die niet in een van de genoemde gemeenten liggen en/of waar het om minder dan 100 woningen gaat. Deze aanvragen worden op volgorde van binnenkomst toegekend. U kunt uw aanvraag nú al indienen.

WAT ALS UW PROJECT MOGELIJK IN AANMERKING KOMT?

  • De tijd dringt! Beoordeel zo snel mogelijk of en hoe u stikstofruimte voor uw project kunt reserveren. Wij kunnen u daarbij helpen.
  • Dien een aanvraag vergunning Wet natuurbescherming in (voorkeur) of een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Beide aanvragen met stikstofonderzoek via een AERIUS-berekening.
  • Voor projecten waar al een procedure omgevingsvergunning voor loopt, en die voldoen aan de criteria: zorg dat deze in het register komt!

HOE IS DE PROCEDURE?

Vergunning Wet natuurbescherming
De aanvraag moet ingediend worden bij de provincie. Er geldt dan de standaardbeslistermijn voor de natuurvergunning van 13 weken, met maximaal 7 weken verlenging.

Omgevingsvergunning
De aanvraag moet ingediend worden bij de gemeente. De aanvraag vergunning Wet natuurbescherming maakt dan deel uit van de aanvraag omgevingsvergunning. Er geldt de bijbehorende beslistermijn van 26 weken, met maximaal 6 weken verlenging.

WAT BETEKENEN DE AFSPRAKEN VOOR ANDERE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN?

  • De ruimte is alleen bestemd voor woningbouw! Er is dus geen extra ruimte beschikbaar voor utiliteitsbouw of weg- en waterbouw, tenzij direct gerelateerd aan het woningbouwproject. En ook niet voor industrie en landbouw.
  • Alle andere projecten en activiteiten moeten dus nog steeds aan de norm van minder dan 0,00 mol/ha/jr voldoen, al dan niet na intern of extern salderen, of via een ecologische toets significant negatieve effecten uit kunnen sluiten.
  • Projecten die voldoen aan de ADC-criteria kunnen zonder deze regeling door. Dit zijn in de praktijk vooral grote publieke projecten die de gevolgen van depositie kunnen compenseren.

MEER WETEN OF HULP NODIG?

Graag helpen wij u verder met uw project! We kunnen snel toetsen of het zinvol is om te proberen in aanmerking te komen voor de tijdelijk beschikbare extra stikstofdepositieruimte. We kunnen snel de stikstofdepositie berekenen met AERIUS en de aanvraag Wet natuurbescherming en/of de omgevingsvergunning opstellen en indienen.

Neem contact op met uw vaste contactpersoon bij LBP|SIGHT of met Peter Thoenes.

MEER WETEN?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Adviseurs (1)

Adviseur Peter Thoenes
Peter
Thoenes
Adviseur planontwikkeling en realisatie