Opstellen BLVC-plan De Kwekerij Utrecht

2017 - nu

Op het voormalige KPN-terrein in Utrecht-Oost worden de komende jaren studenten- en starterswoningen gerealiseerd. Voor dit project 'De Kwekerij' verzorgden we de omgevingsvergunning, adviseerden over de bouwfysica en stelden het BLVC-plan op. 

Lees verder

Opstellen BLVC-plan De Kwekerij Utrecht
Opstellen BLVC-plan De Kwekerij Utrecht
Opstellen BLVC-plan De Kwekerij Utrecht
Opstellen BLVC-plan De Kwekerij Utrecht

De Kwekerij

In het gebied komen in de eerste fase in opdracht van de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) nieuwe studentenwoningen. Vroeger was er op die plek een kwekerij gevestigd, vandaar dat het complex de naam ‘De Kwekerij’ draagt. 

Omdat het terrein in de directe omgeving ligt van onder meer het Diakonessenziekenhuis, diverse scholen en bestaande woningen, is een zorgvuldige uitvoering van het project van groot belang. 

In het BLVC-plan staat hoe tijdens de bouw wordt omgegaan met de aspecten bereikbaarheid (B), leefbaarheid (L), veiligheid (V) en communicatie (C). Het BLVC-plan geeft een betere samenwerking met de omgeving en vermindert de overlast door de bouw. 

BLVC-PLAN NODIG BIJ AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

In Utrecht is een BLVC-plan vereist bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dat is in steeds meer gemeenten, en zeker in de grote steden, het geval. Burgers worden immers steeds mondiger en weerstand tegen plannen wordt sneller dan in het verleden georganiseerd. 

Ook zijn projecten tegenwoordig complexer zijn, ook al omdat ze vaker binnenstedelijk worden uitgevoerd, zoals ook op deze locatie. Vandaar dat het steeds belangrijker wordt na te denken over bouwoverlast en met name over het voorkomen daarvan. 

Wat is een BLVC-plan?

In het BLVC-plan voor De Kwekerij hebben we de uitvoering van het project zodanig vastgelegd, dat overlast beperkt blijft. Het plan beschrijft zowel de gevolgen in de bouwfase voor de omgeving als de maatregelen om die overlast te beperken. 

In eerste instantie worden de hoofdlijnen in het BLVC-plan vastgesteld, waarna nog vóór de start van de bouw het BLVC-detailplan volgt. Voor SSH hebben we vastgelegd hoe zij hiermee als opdrachtgever moet omgaan en hoe dit kan worden meegenomen in de contractering van de aannemer. Deze moet het plan vervolgens uitwerken, toegespitst op de gekozen uitvoeringsmethode. 

Maatregelen om overlast te beperken

In de ontwerpfase en tijdens de bouw kan het plan leiden tot uiteenlopende maatregelen om overlast te beperken. Dat gaat in overleg met SSH als opdrachtgever en de aannemer in relatie tot zijn wijze van uitvoering. Belangrijk is om vóóraf overleg met buren te hebben, zodat hun zorgen kunnen worden meegenomen in de plannen. 

Gedurende de sloop en bouw kan gemeten worden van hoeveel geluid of trillingen sprake is. Als dat beperkt blijft, leidt dat leidt tot geruststelling bij omwonenden. Valt de overlast tegen, dan kunnen alsnog maatregelen worden genomen. Zo kan bijvoorbeeld de afspraak worden gemaakt dat het werk binnen bepaalde tijdsvensters plaatsvindt. 

Veel voor de omgeving relevante informatie over het project kan worden gedeeld via een speciale website. Al met al leidt het BLVC-plan tot betere samenspraak met de omliggende gebruikers. In het geval van ‘De Kwekerij’ is dat extra van belang, omdat het project zich in zes fases uitstrekt over een aantal jaren. 

Plan goed uitgewerkt

In Utrecht vonden ze het plan voor het KPN-terrein goed uitgewerkt; dit was een goede basis voor het verlenen van de omgevingsvergunning. Een goed BLVC-plan leidt in de praktijk tot meer begrip in de omgeving en een groter draagvlak bij de gemeente. 

Verder wordt de overlast geminimaliseerd, terwijl het project toch realiseerbaar blijft. Door de goede afspraken ontstaat een betere relatie met de buren en zijn er dus minder risico’s op klachten vanwege (vermeende) overlast. 

Er is ook sprake van een betere manier van uitvoering en het plan komt de uitstraling als bouwer / opdrachtgever / buurman zeker ten goede. En tenslotte is een BLVC-plan een essentiële basis voor het omgevingsmanagement

Meer over duurzame gebiedsontwikkeling

Om duurzame gebiedsontwikkeling vorm te geven hebben we tien bouwstenen ontwikkeld. Hier leest u meer over de bouwsteen omgevingsmanagement.

Gerelateerde artikelen