2010 – heden

Duinrell, Wassenaar

Zo begeleiden we een attractiepark op het gebied van milieuaspecten

Attractiepark Duinrell ligt deels binnen een Grondwaterbeschermingsgebied. Het park heeft daarom met veel milieuaspecten te maken, zoals afvalstoffen, afvalwater, bescherming van de bodem, emissies naar de lucht en energie. In onze rol als projectregisseur begeleiden we Duinrell bij al deze milieuaspecten.

LIGGING TERREIN

Het terrein van Duinrell ligt grotendeels binnen een Grondwaterbeschermingsgebied. Een kleiner gedeelte valt binnen het Waterwingebied. Duinrell grenst aan het Natura 2000-gebied Meijendel Berkheide dat ook voor een groot deel is aangewezen als stiltegebied. Duinrell grenst aan de zuidoostzijde van het park aan woningen.

Duinrell, Wassenaar

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

GELUID

Een belangrijk aspect is geluid; een aantal attracties gaat gepaard met geschreeuw van bezoekers. De attracties zijn zo gepositioneerd en voorzien van maatregelen dat alles functioneert binnen de vergunde geluidnormen.

BODEM

Een ander belangrijk aspect is bodem in relatie tot het grondwaterbeschermingsgebied en het waterwingebied. Onze experts adviseerden Duinrell om diverse bodembeschermende maatregelen te treffen zoals vloeistofdichte vloeren, het toepassen van lekbakken en instructies.

Duinrell, Wassenaar

VERGUNNINGEN

Duinrell vernieuwt regelmatig haar attracties. Een voorbeeld is de publiekstrekker Falcon: een spectaculaire 22 meter hoge achtbaan. Voor de bouw van deze achtbaan was een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk.

Duinrell moest door de vele bezwaren van omwonenden tegen de komst van de Falcon aantonen dat aanpassing noodzakelijk was en de Milieuwet niet werd overschreden. Na een lang proces is binnen de grenzen van de regelgeving een nieuw bestemmingsplan voor Duinrell ontwikkeld en definitief vastgesteld. De gemeente heeft vergunning verleend en in mei 2009 is de veelbesproken Falcon in gebruik genomen.

Duinrell, Wassenaar

BELEID INTEGRAAL ONDERDEEL VAN BEDRIJFSVOERING

Duinrell ziet haar milieubeleid – net als de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn – als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering. Het park is gericht op een continue verbetering van haar prestaties. Het beleid richt zich erop de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.

Duinrell is zich bewust van het landgoedachtige karakter van haar omgeving en besteedt veel aandacht aan het onderhoud en het in stand houden van het bos op het landgoed. LBP|SIGHT begeleidt Duinrell al meerdere jaren in haar milieubeleid.

Meer over Duinrell

  • Duinrell biedt de bezoekers dag- en verblijfsrecreatie;
  • Duinrell bestaat uit een attractiepark, het Tikibad en een camping/verblijfsrecreatie;
  • in het attractiepark bevinden zich een buitenzwembad en circa 40 kleinere en grotere attracties voor de bezoekers, variërend van speeltuin tot achtbaan;
  • op het park bevindt zich ook een buitenzwembad.
  • het Tikibad bestaat uit binnenzwembaden, glijbanen en waterattracties.

Adviseurs (1)

Adviseur Ed  Goudriaan
Ed
Goudriaan
Adviseur geluid en trillingen en milieu, vennoot