Stikstofdepositie

Advies en ondersteuning bij al je stikstofvraagstukken

De uitstoot van stikstof heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit wereldwijd. Daarom liggen in ons land activiteiten waarbij sprake is van stikstofdepositie aan banden. Hoe zorgen we voor herstel van de natuur? En vinden we toch nog ruimte om activiteiten uit te voeren?

Stikstof komt vrij bij verbrandingsprocessen van bijvoorbeeld motoren en verwarmingsinstallaties, bij veeteelt en bij bemesting. Daalt die stikstof uit de lucht neer op natuur? Dan is er sprake van stikstofdepositie. Een overschot hiervan is schadelijk voor de natuur.

In Nederland vindt bij veel Natura2000-gebieden te veel stikstofdepositie plaats. Daarom heeft Nederland sinds 2015 maatregelen voorbereid – en deels uitgevoerd – om de stikstofdepositie te verminderen. Een deel van de vermindering van de stikstofuitstoot en -depositie wilde men in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) gebruiken voor het kunnen verlenen van nieuwe vergunningen.

Omdat het effect van de maatregelen niet wetenschappelijk bewezen was terwijl de Europese wet dat wél vereist, heeft de Raad van State het PAS onderuit gehaald. Dit betekent dat het PAS nu buiten werking is. Er is dus ook geen ruimte voor het verlenen van meldingen en nieuwe vergunningen. Begin 2020 is als tussenoplossing de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) in werking getreden. Een nieuwe (definitieve) stikstofwet is in de maak.

Stikstof

MEER WETEN OVER STIKSTOFDEPOSITIE?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

SPOEDWET AANPAK STIKSTOF: VAN PAS NAAR SAS

Op 1 januari 2020 is de Spoedwet aanpak stikstof (SAS) in werking getreden. De wet voorziet in wijzingen van de Wet natuurbescherming en in aanvullende instrumenten om de stikstofproblematiek aan te pakken. Met de SAS worden nieuwe activiteiten met stikstofdepositie mogelijk gemaakt. In de SAS is onder meer het volgende geregeld:

 • De belangrijkste wijziging in de SAS is dat de vergunningplicht uitsluitend geldt voor projecten met significante negatieve gevolgen. Komt er bij een project stikstof vrij en is er tegelijkertijd geen sprake van een significant effect? Dan is er ook geen sprake van vergunningplicht.
 • Het Rijk en de provincies kunnen (onder voorwaarden) drempelwaardes vastleggen. Zo heeft een project alleen een vergunning nodig als het een drempelwaarde overschrijdt. Op dit moment maakt men hier nog geen gebruik van. Wel speelt het kabinet al langere tijd met de gedachte om drempelwaardes in te stellen voor tijdelijke depositie tijdens (bijvoorbeeld) bouwfases.
 • Daarnaast kunnen bevoegde gezagen stikstofruimte toedelen aan projecten via een stikstofregistratiesysteem. Sinds maart 2020 kan zo een natuurvergunning worden aangevraagd. Het stikstofregistratiesysteem is in eerste instantie bedoeld voor woningbouw en een aantal infrastructurele projecten.

WIE HEEFT TE MAKEN MET (GEVOLGEN VAN DE) STIKSTOFDEPOSITIE?

De huidige situatie rond de stikstofdepositie treft iedereen die een activiteit of plan wil uitvoeren waarbij sprake is van stikstofuitstoot. Denk aan:

 • Stookinstallaties | van cv-ketel tot kolencentrale
 • Inzet van (mobiele) werktuigen | van heftruck tot het testen van zware scheepsmotoren
 • Aantrekkend bedrijfsmatig verkeer | van museum tot distributiecentrum
 • Bouwactiviteiten | van zonnepark tot nieuwbouwwijk

TREFT STIKSTOFDEPOSITIE OOK JOUW ACTIVITEIT?

Het is op voorhand moeilijk om te zeggen of stikstofdepositie je activiteit treft. Dit hangt namelijk af van meerdere factoren zoals het soort project en de afstand tot beschermde natuurgebieden.

Als adviesbureau weten we als geen ander dat het scala aan getroffen activiteiten zeer breed is. Twee uiteenlopende voorbeelden van activiteiten waarbij wij betrokken waren en die te maken hadden met het PAS:

 • bestemmingsplanwijziging voor een woonhuis met cv en auto naast natuurgebied
 • grootschalige stedelijke gebiedstransformatie met functies industrie, wonen en recreatie

WE HELPEN BIJ VERGUNNINGPROCEDURES VAN JE PROJECTEN

Wil je een grote of kleine activiteit uitvoeren? Of een activiteit uitbreiden? Dan kom je er niet onderuit om goed onderzoek uit te laten voeren. Wil je weten of de stikstofdepositie van je activiteit ook een effect op de natuur veroorzaakt? Dan kunnen wij dit voor je in kaart brengen. We bepalen meteen ook of er ruimte is voor de stikstofdepositie binnen de Spoedwet aanpak stikstof en de provinciale beleidsregels die op je bedrijf van toepassing zijn.

WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN?

Wil je een nieuwe activiteit uitvoeren? Of een activiteit veranderen? We kunnen het volledige vergunningtraject voor je verzorgen. Zo onderzoeken we of er ruimte is voor de stikstofdepositie van je activiteit en of er sprake is van vergunningplicht. Ook onderzoeken we of je kunt terugvallen op bestaand recht, zoals bij landbouwgrond met mesttoediening waar plannen zijn voor de realisatie van een zonnepark . Daarnaast bekijken we welke mogelijkheden er verder nog zijn:

Mogelijke ruimte
Niet alle Natura 2000-gebieden zijn even zwaar belast. Dit betekent dat het in sommige gevallen nog wel mogelijk is om een toename van stikstofdepositie vergund te krijgen.

Intern of extern salderen

 • Intern salderen | Dit kun je doen door het uitruilen van andere activiteiten binnen de vergunning of door extra verbetermaatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het vervangen van oudere motoren door nieuwe, milieuvriendelijkere motoren.
 • Extern salderen | Je kunt de stikstofdepositie ook extern, dus in de omgeving, compenseren of verlagen. Bijvoorbeeld door een maaiverplichting aan te gaan voor een grasland. Of door agrarische grond niet meer te gebruiken.

De ADC-toets
De ADC-toets is tot nu toe alleen mogelijk voor belangrijke maatschappelijke projecten, zoals de aanleg van een weg. Toestemming is dan alleen mogelijk wanneer:

 • alternatieven ontbreken (A);
 • er een dwingende reden van groot openbaar belang is (D);
 • er compenserende maatregelen mogelijk zijn (C).

Medewerkers (4)

Adviseur Dirk-Jan Simons
Dirk-Jan
Simons
Adviseur duurzaamheid, milieu en ruimte, vennoot
Adviseur Frank Wulterkens
Frank
Wulterkens
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening
Adviseur Jelle de Boer
Jelle
de Boer
Adviseur ruimte en milieu
Adviseur Priska van Binsbergen
Priska
van Binsbergen
Adviseur duurzaamheid, milieu en ruimte