2009 – heden

Diedensche Uiterdijk, Noord-Brabant

Natuurontwikkeling hand in hand met kleiwinning

In de uiterwaard Diedensche Uiterdijk wordt natuurontwikkeling gecombineerd met de winning van keramisch geschikte klei. Het twee kilometer lange oevergebied langs de Maas is zo’n 50 hectare groot. Overheidsfinanciering was niet nodig; het project is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en baksteenconcern Rodruza.

OMGEVINGSREGISSEUR

Als omgevingsregisseur brachten we de partijen bij elkaar. We stelden onder meer het Plan van Aanpak en het inrichtingsplan op, begeleidden alle benodigde onderzoeken en vroegen de vele vergunningen aan. In 2009 is de eerste schop de grond in gegaan. De komende 15 jaar wordt in totaal circa 1 miljoen m³ klei gewonnen.

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan om tot het ontwerp Oeverzone Diedensche Uiterdijk te komen. Zo is er onder meer gekeken naar archeologische waarden, aardkundige waarden, de historische situatie, de rivierkundige inpassing en de planologische situatie.

Diedensche Uiterdijk, Noord-Brabant

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VERGUNNINGEN

Voor de realisatie van dit project heeft de initiatiefnemer negen vergunning- en toestemmingsprocedures met succes doorlopen. De meest belangrijke zijn de vergunningen verleend op basis van de Ontgrondingenwet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet bodembescherming en een planologische inpassing op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

GEZAMENLIJKE INITIATIEFNEMERS

Natuurmonumenten en baksteenproducent Rodruza zijn de gezamenlijke initiatiefnemers bij de natuurontwikkeling in de Diedensche Uiterdijk bij het Brabantse Megen aan de Maas. Hiermee wordt voor dit gebied een fors deel van de ambities van Natuurmonumenten en Rodruza gerealiseerd. Natuurmonumenten zet zich in om langs de Maas tussen Ravenstein en Raamsdonkveer een groot aaneengesloten natuurontwikkelingsproject te realiseren. Het Meer Maas project.

Rodruza is een producent van metselbakstenen en straatbakstenen die graag op een maatschappelijk verantwoorde manier haar grondstoffenpositie wil uitbreiden. Daarnaast wil de baksteenproducent haar steentje bijdragen bij het creëren van nieuwe ruimtelijke waarden, zoals nieuwe natuur. Het is bijzonder dat een dergelijk project wordt opgepakt vanuit een particulier initiatief, waarmee tegelijkertijd over een traject van circa 2 kilometer een natuurvriendelijke oever langs de Maas wordt gerealiseerd.

HOOFDDOELEN NATUURONTWIKKELING EN KLEIWINNING

Het project Oeverzone Diedensche Uiterdijk heeft als hoofddoelen natuurontwikkeling en kleiwinning. Met de kleiwinning wordt het gebied als natuurterrein ingericht. Over een lengte van ongeveer 2 kilometer wordt tegelijkertijd invulling gegeven aan de opgave van Rijkswaterstaat tot realisatie van het project NVO Maas (Natuurvriendelijke Oevers Maas). Uitvoering van dit initiatief draagt bovendien bij aan het creëren van meer ruimte voor de rivier en daarmee aan het vergroten van de veiligheid van bewoners van het aangrenzende binnendijkse gebied tegen toekomstige hoogwaters van de Maas.