Ruimtelijke ordening

Alle ruimte voor ontwikkeling

Ruimtelijke ordening draait om het creëren van een duurzame leefomgeving. Hoe richten we een locatie of gebied optimaal in voor mens, milieu en economie? LBP|SIGHT geeft advies over ruimtelijke ordening en ontwikkeling, en ondersteunt bij het verkrijgen van de benodigde ruimtelijke toestemming voor duurzame ontwikkelingen in opdracht van projectontwikkelaars, bedrijven en andere private partijen.

Een aantal fietsen bij een gracht in Nederland, ruimtelijke ordening

MEER WETEN OVER RUIMTELIJKE ORDENING?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Ruimtelijke ordening en de Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 stellen gemeenten een omgevingsvisie op voor het gehele grondgebied. Projectontwikkelaars, bedrijven en andere vastgoedeigenaren moeten hun eigen visie en belangen goed over het voetlicht brengen. Hun eigen toekomstige ontwikkeling moet passen binnen de vast te stellen omgevingsvisie. Het is dus van belang om het tot stand komen van de omgevingsvisie van een gemeente te volgen. Verder worden planologische en milieurechten in één (juridisch) traject geregeld onder de nieuwe Omgevingswet.

Multidisciplinaire aanpak

Vanwege de vele belangen die spelen rond een locatie, de schaarser wordende ruimte in Nederland en de veranderende wetgeving en normering, is ruimtelijke ordening vaak een complex proces. LBP|SIGHT ondersteunt ruimtelijke projecten op een multidisciplinaire manier. Zo zal de gemeente overtuigd moeten worden om akkoord te gaan met de ruimtelijke veranderingen, voordat de procedure kan starten. Ook zijn er afspraken en contracten nodig om samenwerking en kostenverhaal goed te regelen. Onze adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, grondzaken, duurzaamheid en milieu werken daarom nauw samen met de initiatiefnemer en het bevoegd gezag.

We helpen bedrijven en andere (particuliere) initiatiefnemers graag met planologische verkenningen, het regelen van de overeenkomsten met de gemeente, juridisch advies en grondzaken, de ruimtelijke onderbouwing, omgevingseffectrapportages en de nodige participatie van belanghebbenden.

 • Wie een functie in een gebied wil veranderen krijgt naast bouwtechnische zaken ook te maken met vergunningen voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan (omgevingsplan). Onze adviseurs ruimtelijke ordening ondersteunen bij de vereiste planologische verkenningen.

 • Gemeenten zijn niet verplicht om mee te werken aan ruimtelijke veranderingen. Daarom is het zaak om het plan goed af te stemmen op de visie en het beleid van de gemeente. LBP|SIGHT helpt om de welwillendheid van gemeenten te onderzoeken via een gemotiveerd principeverzoek aan het gemeentebestuur.

 • Het principeakkoord van de gemeente en de vastgelegde uitgangspunten vormen de basis voor de bestemmingsplanprocedure of aanvraag voor een planologische omgevingsvergunning. We helpen om de gezamenlijke afspraken en bedoelingen vast te leggen in een intentieovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of anterieure overeenkomst.

 • Is er bij een plan of project sprake van een afwijking van het omgevingsplan (bestemmingsplan)? Dan helpen we bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing om de haalbaarheid en wenselijkheid van het plan inzichtelijk te maken.

 • Een ruimtelijke plan of een groot project kan op Europees niveau aangewezen zijn voor een goede afweging van de effecten voor de omgeving. In dat geval moet het bevoegd gezag beoordelen of een omgevingseffectrapportage (o.e.r.) / milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is.

 • Particuliere initiatiefnemers die een functie willen toevoegen aan een gebied, krijgen te maken met een steeds mondigere samenleving. Het is daarom verstandig om de belangen van ‘stakeholders’ – zoals omwonenden – mee te nemen in de plannen.

Adviseurs (13)

Adviseur Paul van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot
Adviseur Hans Geleijns
Hans
Geleijns
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening, vennoot
Adviseur Frank Wulterkens
Frank
Wulterkens
Adviseur milieu en ruimtelijke ordening
Adviseur Jacob Jan van Burg
Jacob Jan
van Burg
Adviseur ruimtelijke ordening
Adviseur Jos Wiegman
Jos
Wiegman
Adviseur ruimtelijke ordening
Adviseur Jelle de Boer
Jelle
de Boer
Adviseur ruimtelijke ordening en milieu
Adviseur Chris van Heeswijk
Chris
van Heeswijk
Adviseur ruimtelijke ordening
Adviseur Huub Hijdra
Huub
Hijdra
Adviseur ruimtelijke ordening en milieu
Adviseur Marc Wijbenga
Marc
Wijbenga
Adviseur ruimtelijke ordening en milieu
Adviseur Marleen Bekooij
Marleen
Bekooij
Adviseur milieu
Adviseur Sterre de Haas
Sterre
de Haas
Adviseur ruimtelijke ordening
Adviseur Chris Weevers
Chris
Weevers
Adviseur geluid en trillingen en milieu