Ontgronding Markermeer

Vergunningen voor nieuwe ontgronding

Voor het samenwerkingsverband Markerzand (Mineralis, Van Oord Nederland, De Vries en van de Wiel, Boskalis Nederland) heeft LBP|SIGHT in november 2018 alle vergunningen afgerond voor een nieuwe ontgronding in het Markermeer. Deze ontgronding voorziet in de behoefte van ophoogzand voor de komende 30 jaar én draagt bij aan het herstel en ontwikkeling van het ecosysteem van het Markermeer.

ECOLOGISCH PROBLEEM VAN MARKERMEER

Het Markermeer heeft ecologisch gezien problemen: natuurlijke moeras- en oeverzones ontbreken en het water is veel te troebel door zwevend slib. Het Markermeer heeft hierdoor minder ecologische variatie, terwijl het één van de grootste natuurgebieden en zoetwatermeren van Nederland en Europa is.

Duurzame waterbouw, delfstof en ecologie
Door de delfstofwinning via de ontgrondingsvergunning te koppelen aan natuurbouw, worden er twee positieve effecten bereikt. Ten eerste het ecosysteemherstel en ten tweede het voorzien in de regionale behoefte aan ophoogzand.

Ontgronding Markermeer

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

VAN ONTWIKKELING TOT AAN VERGUNNINGEN

We hebben Markerzand vanaf het begin bijgestaan met onze inhoudelijke kennis, het kennen van de procedures en de stakeholders. Zo hebben we:

  • meegedacht met het ontwerp en het ontwikkelingsproces;
  • de onderzoeken van andere bureaus aangestuurd;
  • het milieueffectrapport opgesteld;
  • inhoudelijke discussies gevoerd met het bevoegd gezag en de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage);
  • alle nodige vergunningen succesvol aangevraagd voor Markerzand.

Markerzand heeft uit eigen beweging de – voor dit project niet verplichte – milieueffectrapportage uitgevoerd. Zo hebben we het proces zorgvuldig aangepakt en waren stakeholders vroeg in het proces op de hoogte van de uitkomsten van alle benodigde onderzoeken.

DOELEN VAN DE ONTGRONDING MARKERZAND

Het samenwerkingsverband Markerzand heeft het ontgrondingsproject in overleg met Rijkswaterstaat zó vormgegeven dat het zowel een economisch (zandwinning) als een ecologisch (natuurontwikkeling) doel bereikt.

Economisch: er wordt de komende 30 jaar zo’n 65 miljoen m3 ophoogzand gewonnen voor de bouw van woningen en de aanleg van infrastructuur van de regio Amsterdam, Almere en Markermeer.

Ecologisch: de ontgronding draagt bij aan een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES) voor het Markermeer: zowel de ontwikkeling van flora en fauna, als het duurzaam omgaan met grondstromen.