2019 – 2021

Zonnepark Warmenhuizen

Zonnepark onder bestaande lijnopstelling van windturbines

In 2023 moet het aandeel hernieuwbare energieopwekking in ons land zestien procent zijn, aldus het Energieakkoord. Het opwekken van zonne-energie is een van de manieren om aan die doelstelling te kunnen voldoen. Niet gek, dat veel gemeenten de opwekking van duurzame energie stimuleren. Zo ook de gemeente Schagen (Noord-Holland), die dat specifiek doet door met nieuw beleid grondgebonden zonneparken mogelijk te maken onder bestaande lijnopstellingen van windturbines.

Aanvraag omgevingsvergunning

Het zonnepark in Warmenhuizen is hiervan een goed voorbeeld. Dit project betreft een dergelijke ontwikkeling waarbij de initiatiefnemer een zonnepark van ongeveer 4,5 hectare onder een lijnopstelling van windturbines wil realiseren. Die locatie is heel bewust gekozen, vanwege de reeds aanwezige infrastructuur (netaansluiting) van de windturbines.

Vanuit LBP|SIGHT verzorgden we de gehele aanvraag omgevingsvergunning met bijbehorende onderzoeken. Daarvoor bekeken we onder andere of de ruimtelijke, functionele en milieuaspecten het project niet in de weg stonden. Ook onderzochten we de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.

Zonnepark Warmenhuizen

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

OMGEVINGSASPECTEN

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn alle relevante milieu- en omgevingsaspecten beoordeeld. Onderdeel van de aanvraag waren onder meer:

  • Ecologisch onderzoek
  • Onderzoek rondom stikstofdepositie
  • Landschappelijk inpassingsplan

In april 2021 is de omgevingsvergunning verleend en inmiddels is deze onherroepelijk. Meer weten over de combinatie van zonne- en windenergie? Lees het nieuwsbericht Synergie zonne- en windenergie.