Zonneparken, Schagen

Ondersteuning bij aanvraag omgevingsvergunning en melding Activiteitenbesluit

De Nederlandse overheid heeft een grote ambitie op het gebied van duurzaamheid. Ook de gemeente Schagen in de provincie Noord-Holland stimuleert de opwekking van duurzame energie. Binnen deze gemeente beoogt Fluwel een duurzame energievoorziening voor de eigen bedrijfsvoering. Voor de realisatie van een tweetal zonneparken verzorgden wij de aanvraag omgevingsvergunning en de melding Activiteitenbesluit.

WERKZAAMHEDEN LBP|SIGHT

  • opstellen aanvraagdocument (onderbouwing voor aanvraag omgevingsvergunning)
  • verzorgen melding Activiteitenbesluit
  • opstellen tekeningen en visualisaties
  • overleg en afstemming met de gemeente tot op bestuurlijk niveau, zowel inhoudelijk als procedureel
Zonneparken, Schagen

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Strategisch advies gemeente

Voor de realisatie van de zonneparken overlegden wij meermaals met het bevoegd gezag. Met een goede onderbouwing van de aanvragen en zorgvuldige afstemming met de gemeente Schagen droegen wij bij aan de uiteindelijke vergunningverlening.

DUURZAAMHEIDSAMBITIE

De overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. In het Energieakkoord is afgesproken dat het aandeel hernieuwbare energieopwekking in 2020 14% moet zijn. In 2023 ligt dit percentage nog hoger: 16%. Zonne-energie is één van de duurzame energiebronnen die benut moeten worden om aan de overheidsdoelstellingen te kunnen voldoen.

Ook de provincie Noord-Holland streeft naar een duurzame energievoorziening. Daarom biedt de provincie de mogelijkheid om onder voorwaarden in het buitengebied zelfstandige opstellingen van zonnepanelen te realiseren. De gemeente Schagen stimuleert eveneens de opwekking van duurzame energie. De zonneparken dragen bij aan het behalen van de overheidsdoelstellingen op het gebied van duurzame energie.