Omgevingseffectrapportage

Inzicht in milieu-effecten

Een ruimtelijke plan of een groot project kan op Europees niveau aangewezen zijn voor een goede afweging van de effecten voor de omgeving. In dat geval moet het bevoegd gezag beoordelen of een omgevingseffectrapportage (o.e.r.) / milieueffectrapportage (m.e.r.) nodig is.

Omgevingseffectrapportage

MEER WETEN OVER OMGEVINGSEFFECTRAPPORTAGE?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Voorbereiding van o.e.r/m.e.r.

Als er mogelijke grote milieueffecten zijn, dan moet een effectrapportage tezamen met het plan of de vergunning ter inzage worden gelegd. Bij de voorbereiding van een o.e.r./m.e.r.(-beoordeling) kan LBP|SIGHT ondersteunen.