2019-2024

At The Park, Rijswijk

Objectieve advisering aan meerdere betrokken partijen

At The Park in Rijswijk vormt het toneel waar nieuwe woningbouw en bestaande en nieuwe innovatieve bedrijvigheid samenkomen. Zowel het gevestigde onderzoeksinstituut TNO als de ontwikkelaars Kadans Science Partner en Green Living CV hebben LBP|SIGHT gevraagd als onafhankelijke adviseur op het gebied van geluid en andere ruimtelijke aspecten. Hoe wordt in deze complexe setting woningbouw mogelijk, terwijl ook de belangen van bedrijven en instellingen goed zijn gewaarborgd?

In 2019 heeft Kadans Science Partner het Shell-complex Kessler Park in de Plaspoelpolder in Rijswijk aangekocht en omgedoopt tot At the Park. At The Park omvat circa 80.000 m2 aan kantoor- en onderzoeksruimten. Op dat moment werd het complex niet meer gebruikt door Shell. Wel werd – en wordt – een deel door TNO gebruikt als, onder andere, innovatiecentrum voor (geo)energie en duurzaamheid.

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

Kessler Park wordt campus At The Park

Gemeente Rijswijk, Kadans en Green Living CV herontwikkelen het Kessler Park tot campus At The Park met een mix van onderwijs, onderzoek, innovatie, bedrijvigheid en wonen. Daarbij is de uitdaging om recht te doen aan de belangen van onderzoeksinstituut TNO – dat enkele bestaande gebouwen op het terrein huurt en er ook een boortoren heeft voor onderzoek naar aardwarmte – en die van de projectontwikkelaars – die negen woongebouwen binnen hetzelfde gebied willen realiseren. Daarnaast verhuurt Kadans ook laboratoria en kantoorruimte aan andere kennisintensieve bedrijven. Tevens kunnen ook nieuwe bedrijven zich vestigen in de bestaande gebouwen.

Onze aanpak

At the Park is een complex project waarbij we vanuit een objectief standpunt adviseren aan meerdere betrokken partijen. In onze aanpak staan verschillende aspecten centraal:

 • Objectieve advisering over hun eigen belangen aan deelnemende partijen.
 • Onafhankelijke positie als ‘rekenmeester’ voor de gezamenlijke partijen | Alle relevante informatie en gegevens zijn verzameld en verwerkt in onze rekenmodellen voor geluidonderzoek naar zowel industriegeluid als verkeersgeluid
 • Gedetailleerde geluidmetingen en technische onderzoeken | Dit om een nauwkeurig beeld te krijgen van de situatie en de oplossingen.
 • Balanceren van belangen | Het waarborgen van de bedrijfsvoering van TNO en andere bestaande gebruikers van At the Park en het zonder belemmeringen kunnen realiseren van de negen woongebouwen. Hiervoor hebben we zowel TNO als ook de ontwikkelende partijen inhoudelijk geadviseerd over mogelijk te nemen maatregelen en over specifieke regels in het bestemmingsplan.

Continuering van bedrijfsactiviteiten

TNO wil weten in hoeverre diens activiteiten nu én in de toekomst samen kunnen gaan met de beoogde ontwikkeling van met name woongebouwen in de omgeving. Hiervoor hebben we op de volgende aspecten bijgedragen:

 • Toekomstscenario | De mogelijke toekomstige onderzoeksactiviteiten van TNO zijn bepaald. Deze hebben we vertaald naar milieubelasting in de omgeving. Ook hebben we de belemmeringen voor woningen geïdentificeerd.
 • Akoestisch onderzoek | Focus op het berekenen van geluidemissie van TNO en advies over te nemen maatregelen. Voor het verlagen van specifiek de geluidemissie van de boortoren en aanverwante geluidbronnen hebben we de adviezen van de Duitse tunnelboormachineproducent Herrenknecht AG in onze rekenmodellen verwerkt.
 • Kosten | We hebben de kosten voor de te treffen maatregelen bepaald.

Onderzoeken voor woningbouw

Ook op het gebied van de toekomstige woningbouw hebben we verschillende onderzoeken uitgevoerd.

 • Geluidbelastinganalyse | Voor het nieuwe bestemmingsplan hebben we de geluidbelasting in kaart gebracht als gevolg van de omliggende bedrijven – waaronder TNO – en van het verkeer – het plangebied wordt namelijk omsloten door verschillende lokale wegen, de rijksweg A4 en de spoorlijn tussen Den Haag en Delft. Bij deze geluidbelastinganalyse lag de focus op industriegeluid en verkeersgeluid. Ten behoeve van het industriegeluid hebben we, op basis van de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit, adviezen verstrekt over hoe bedrijfsmatige activiteiten en woningbouw samen kunnen gaan. In het kader van weg- en railverkeer hebben we op basis van de Wet geluidhinder en het gemeentelijke geluidbeleid van gemeente Rijswijk advies gegeven welke maatregelen bij woningen genomen moeten worden. Ook hebben we ondersteuning geboden bij het opstellen van het bestemmingsplan
 • Onderzoeken en ondersteuning | Verder hebben we technische onderzoeken en beoordelingen uitgevoerd voor andere omgevingsaspecten zoals externe veiligheid, bezonning, water en stikstof.

Betrokken partijen

Bij project Kessler Park zijn de volgende partijen betrokken:

Beeld: Kadans Science Partner

Medewerkers (3)

Adviseur Paul van der Vleuten
Paul
van der Vleuten
Adviseur milieu en omgevingsrecht, vennoot
Adviseur Ed Goudriaan
Ed
Goudriaan
Adviseur geluid en trillingen en milieu, vennoot
Adviseur Jacob Jan van Burg
Jacob Jan
van Burg
Adviseur ruimtelijke ordening