Landgoed Linschoten, Utrecht

Van dagelijks beheer tot advies over stikstof

In de provincie Utrecht ligt het Landgoed Linschoten: een landgoed van zo’n 500 hectare met zijn unieke landschap, monumenten, waterwegen en (cultuur)historie, in eigendom van Stichting Landgoed Linschoten. Verspreid over de plaatsen Woerden, Montfoort en Oudewater is Landgoed Linschoten het grootste aaneengesloten historische landgoed binnen het Groene Hart.

LBP|SIGHT verzorgt al bijna 25 jaar het dagelijks beheer van het landgoed én adviseert bij actuele vraagstukken op het gebied van onder andere stikstof en energie. Rentmeester Paul Kindt en assistent-rentmeester Johannes ten Cate vertellen hoe zij dat doen.

Landgoed Linschoten, Utrecht

MEER WETEN OVER DIT PROJECT?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

DAGELIJKS BEHEER

Paul is al jarenlang directeur-rentmeester van de stichting: “Samen met Johannes maken we de jaarplannen voor de Stichting Landgoed Linschoten en denken we mee over de beleidsplannen. Ook verzorgen we vanuit LBP|SIGHT onder andere het contact met overheden, pachters, de (financiële) administratie en het contract- en relatiebeheer.”

Johannes vult aan: “Het doel van de stichting is het behoud en de instandhouding van het landgoed. Iedereen – van bestuur tot de pachters – draagt bij aan deze instandhouding. Ook wij als rentmeesters werken altijd met dit uitgangspunt in het achterhoofd. Een landgoed is eigenlijk een bedrijf. Het bestuur van de stichting bestuurt en wij vormen de directie en leggen verantwoording af aan het bestuur. We werken daarbij nauw samen met de beheerder, de pachters en onze opwonenden.”

ONDERHOUD HISTORISCH PARK

Onderdeel van het dagelijks beheer zijn bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden. Paul: “Vanuit het Huis te Linschoten heb je zicht op het historische park. In 2023 zijn we gestart met restauratiewerkzaamheden aan dit park. Samen met SB4, een bureau voor historische tuinen, parken en landschappen, is er een ‘Groenvisie’ met een meerjarenplan gemaakt, gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van de beroemde landschapsarchitect Jan David Zocher jr.”

STIKSTOFREDUCTIE

Naast het reguliere beheer spelen er op het Landgoed Linschoten ook actuele vraagstukken. Paul: “Neem bijvoorbeeld het stikstofvraagstuk. Op het Landgoed Linschoten liggen vijf boerderijen. Ook hier geldt dat er een stikstofreductie van 46 procent moet komen. De pachtinkomsten van de boerderijen vormen echter een belangrijke inkomstenbron voor het landgoed. Daarom zijn wij, samen met het bestuur van de stichting, onze pachters en de provincie Utrecht om de tafel gegaan. We worden hierbij geholpen door de adviseurs van WING. We willen proactief met stikstofreductie aan de slag gaan. Met zo’n 500 hectare is het landgoed ook groot genoeg om op gebiedsniveau te opereren. We willen een plan maken voor stikstofreductie, waar zowel de stichting, de pachters als de provincie achterstaan. Op die manier creëren we een goed en gezond economisch toekomstperspectief voor het Landgoed Linschoten.”

Landgoed Linschoten, Utrecht

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES)

De energietransitie is in volle gang. Wat betekent dit voor het landgoed? Paul: “Als rentmeesters zijn we ook bezig met het landschap op en rondom het landgoed: hoe verandert dit als gevolg van de energietransitie. Hoewel de uitvoering van de RES bij gemeenten en provincie ligt, vinden we het belangrijk om als stichting een actieve rol te vervullen in de vormgeving van de RES. Zo houd je grip op de situatie. We denken bijvoorbeeld mee over de opwekking van duurzame energie.”

Johannes: “We willen actuele ontwikkelingen, zoals de energietransitie, koppelen aan de instandhouding van het landgoed.  Op dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig om te kijken of we op een perceel van het landgoed een kleine zonneweide kunnen realiseren.”

Landgoed Linschoten, Utrecht

NATUURONTWIKKELING

In het meest westelijke gedeelte van het landgoed ligt het natuurgebied De Schrale. Johannes: “Op dit gebied van ongeveer 20 hectare rust al een natuurbestemming. Samen met de provincie willen we er een nat-schraalland realiseren – het hoogst haalbare natuurdoeltype. Door de bovenste, fosfaatrijke grondlaag van het terrein af te graven, kun je interessantere vegetatieontwikkeling en grotere biodiversiteit realiseren. Het betekent echter ook dat het terrein daardoor lager – en dus natter – wordt. We adviseren over de gewenste inrichting van dit gebied en houden daarbij ook de financiële belangen van het landgoed in het achterhoofd.”

Landgoed Linschoten, Utrecht

VERKOOP VAN VOORMALIGE BOERDERIJ

Tegen de rand van het dorp Linschoten ligt een boerderij, die zijn oorspronkelijke agrarische functie niet meer kan vervullen.  Paul: “Door de ligging vlak bij het dorp is een nieuwe agrarische bestemming – vanwege stank- en hindercirkels en een te geringe schaalgrootte – geen optie meer. De boerderij krijgt net als de bijbehorende veeschuur een woonbestemming. Het terrein krijgt bovendien een opwaardering door het slopen van overbodige gebouwen. Zo wordt het oorspronkelijke ensemble van hoeve – veeschuur – hooiberg weer zichtbaar. Vervolgens gaan wij als rentmeesters op zoek naar twee aspirant-kopers voor de woningen. De ondergrond blijft uiteraard in eigendom van de stichting.”

Over landgoed Linschoten

Na vele generaties Strick van Linschoten – de stichters van het landgoed begin 17e eeuw – en drie generaties Ribbius Peletier, is het Landgoed Linschoten sinds 1969 in beheer van Stichting Landgoed Linschoten, opgericht door de laatste particuliere eigenaar Gerlach Ribbius Peletier (1887 – 1969). Op het landgoed zijn onder andere het hoofdhuis, de ijskelder, de duiventoren, de monumentale boerderijen, een parkbos, watergangen, graslanden en bossen te vinden. Men kan in enkele B&B’s overnachten en er worden regelmatig concerten georganiseerd. De Stichting Landgoed Linschoten heeft naast het landgoed ook nog zo’n 150 hectare buitendijks gebied bij Ophemert, de Stiftse Uiterwaarden, en zo’n 50 hectare overige buitengebieden in eigendom. Deze eigendommen worden ook beheerd door de rentmeesters van LBP|SIGHT.

Adviseurs (3)

Adviseur Johannes ten Cate
Johannes
ten Cate
Rentmeester (fiscaal-jurist)
Adviseur Paul Kindt
Paul
Kindt
Rentmeester, vennoot