Onderzoek om circulariteit van gebouwen en bouwwerken meetbaar te maken

07-05-2019

Hoe meet je de circulariteit van een gebouw of bouwwerk? Op dit moment doen we onderzoek om dit in beeld te kunnen brengen: een project dat ons een stap dichterbij een circulaire economie brengt. Het onderzoek voeren we samen met Stichting Bouw Kwaliteit (SBK) en advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos uit.

Het meetbaar maken van de circulariteit van een materiaal, product (werk) of gebouw kan ons helpen bij het stellen van een ambitie of maken van keuzes.

Lees verder

Onderzoek om circulariteit van gebouwen en bouwwerken meetbaar te maken

Milieuprestatie is al te berekenen met LCA-systematiek

De milieuprestatie van een gebouw of grond- weg en waterbouwwerk (gww-werk) is te bepalen met de LCA-systematiek. LCA betekent levenscyclusanalyse. Met deze systematiek kun je de milieueffecten berekenen van bijvoorbeeld bouwmaterialen, maar ook volledige bouwwerken. Zij neemt de hele cyclus van een product in beschouwing: van winning van de grondstof, productie en transport tot gebruik en sloop van het bouwwerk.  

Voor het bepalen van de milieuprestatie volgens de LCA-systematiek zijn al regels en afspraken. Deze regels en afspraken zijn vastgelegd in de ‘Bepaling van de milieuprestaties van gebouwen en gww-werken’ (MPG). Verschillende rekeninstrumenten rekenen al volgens deze afspraken: deze worden gevuld met LCA-data van materialen en producten uit de landelijke Nationale Milieudatabase.

Met het onderzoek maken we ook circulariteit meetbaar

Met het onderzoek willen we een circulair element toevoegen aan de LCA-systematiek. Hiervoor geven we circulaire indicatoren vorm en inhoud die op hun beurt de milieueffecten in relatie tot waardebehoud bepalen. Deze indicatoren bepalen we samen met betrokken markt- en ketenpartijen.

Doelen van het onderzoek

De belangrijkste doelen van het onderzoek zijn:

  • de mate van circulariteit van een gebouw of bouwwerk kunnen vangen in één getal;
  • het formuleren van begrippen om de hoeveelheid gerecycled materiaal en de mogelijkheid tot demonteren meetbaar te maken

Uitwerking casusvoorbeelden 

Tot slot werken we een aantal casusvoorbeelden van gebouwen als gww-werken uit. We berekenen de circulaire aanpassingen dan met de indicatoren. Op deze manier kunnen we bekijken welke grenswaarden wenselijk zijn per indicator, zodat deze optimaal bijdragen aan een circulaire economie. 

Een meetmethode die voldoet aan nieuwe regelgeving

Hebben we de indicatoren vorm en inhoud gegeven? Dan hebben we daarmee een manier gevonden om de circulariteit van een gebouw of gww-werk te meten. Iets wat bijdraagt aan de nieuwe regels die vanaf 1 juli 2019 gelden voor:

  • het bepalen van de milieuprestaties van gebouwen en gww-werken (MPG);
  • het berekenen van de milieukostenindicator (MKI): de milieubelasting van het materiaal- en energiegebruik in gww-werken.