Stedelijk gebied

Stedelijk gebied

Wilt u een stedelijk gebied duurzaam ontwikkelen? Dan betekent dit ontwikkelen met een toekomstgerichte blik. Hiermee draagt u zorg voor een gezonde, schone, veilige en fijne plek om te wonen, werken en ontspannen. Nu en in de toekomst.

Stedelijk gebied Lees meer

Stedelijk gebiedStedelijk gebied

Wilt u een stedelijk gebied duurzaam ontwikkelen? Dan betekent dit ontwikkelen met een toekomstgerichte blik. Hiermee draagt u zorg voor een gezonde, schone, veilige en fijne plek om te wonen, werken en ontspannen. Nu en in de toekomst. 

Actuele duurzaamheidsthema’s bij stedelijke ontwikkeling

Een groeiende bevolking zorgt voor mobiliteitstoename en een flinke bouwopgave van maar liefst 1 miljoen extra woningen. Dat brengt de nodige uitdagingen met zich mee als het gaat om verduurzaming. Enkele actuele duurzaamheidsthema’s bij stedelijke ontwikkeling zijn:

Klimaatadaptatie

Het Nederlandse klimaat verandert. De hoeveelheid piekbuien neemt toe en het wordt warmer en droger. Klimaatadaptief ontwikkelen betekent dat de stedelijke omgeving bestand is tegen wateroverlast door overstromingen en piekbuien, hittestress, bodemdaling en droogte.

Circulair bouwen

Circulair bouwen betekent het minimaliseren van de hoeveelheid bouw- en sloopafval en het beperken van de productie van nieuwe materialen. Dit betekent bijvoorbeeld dat gekozen wordt voor hergebruik van materialen, het gebruik van materialen met een lage milieu-impact of het gebruik van innovatieve biobased materialen.

Sociaal duurzame leefomgeving

De duurzame, inclusieve en sociale stad biedt ruimte aan een diverse bevolking met uiteenlopende woonbehoeftes. De stad brengt mensen samen zodat er leefbaarheid ontstaat, óók wanneer er tijdelijke beperkingen zijn. Lokale voorzieningen zorgen voor een sociaal duurzame leefomgeving. Thuiswerken is goed mogelijk door een prettig thuiswerkklimaat en door de aanwezigheid van benodigde installaties en verbindingen. 

Minimaliseren afval 

In het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof) heeft de Rijksoverheid ambities voor het minimaliseren van afval vastgelegd. Dit betekent: beperken van afvalproductie, zorgvuldig sorteren van afvalstromen, inzetten op hergebruik en het verbeteren van de totale keten door met producenten van bijvoorbeeld verpakkingen én recyclers afspraken te maken.

Meervoudig ruimtegebruik

De ruimte in Nederland is schaars. Door het slim combineren van functies in een ontwikkeling wordt optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare ruimte en wordt onnodig ruimtebeslag en leegstand voorkomen.

Slimme locatiekeuze met koppelkansen

Sommige locaties zijn geschikter voor een stedelijke ontwikkeling dan andere locaties. Aan de hand van een gebiedsanalyse kan een keuze gemaakt worden voor de meest optimale locatie van de ontwikkeling, waarbij rekening gehouden wordt met (koppel)kansen en knelpunten in de omgeving. 

Natuurinclusief bouwen

Bij natuurinclusief bouwen wordt bij de ontwikkeling van een bouwwerk ruimte gecreëerd voor flora en fauna, in de vorm van bestaande en nieuwe natuur. Zo draagt het bouwwerk en de nabij omgeving bij aan de lokale biodiversiteit en natuurwaarden.

Energietransitie

Het gas raakt op en door technologische ontwikkelingen en de bevolkingsgroei neemt onze energievraag toe. Dit vraagt om een energietransitie, waarbij de focus ligt op het verminderen van energieverbruik, de inzet van hernieuwbare energiebronnen en het lokaal opwekken van energie.

Naast deze thema’s zijn er uiteraard nog meer duurzaamheidsthema’s die een rol kunnen spelen bij duurzame stedelijke gebiedsontwikkeling. Welke thema’s belangrijk zijn en hoe deze uitgewerkt worden, hangt af van de lokale situatie én de eisen en ambities van stakeholders. Elk thema kan op maat worden vormgegeven met onze 10 bouwstenen.  

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Duurzaamheidsconcept stedelijk gebied

Gebiedsontwikkeling en verduurzaming gaan tegenwoordig hand in hand. Overheden, ontwikkelaars en ook de samenleving leggen steeds meer duurzaamheidseisen én -ambities op tafel. Daarbij groeit de vraag om duurzaamheid al vanaf de eerste ontwerpfase mee te nemen en integraal aan te vliegen. Hoe gaat u hiermee om? 

Wat is een duurzaamheidsconcept?

Wij kunnen helpen door een duurzaamheidconcept op te stellen voor uw ontwikkeling. Een duurzaamheidsconcept bestaat uit een quickscan van beleidseisen, ambities en de huidige situatie. Aan de hand hiervan wordt vervolgens beschreven wat de wenselijke en toekomstbestendige visie is voor uw stedelijke ontwikkeling. Het slotstuk is een plan van aanpak om die duurzame visie werkelijkheid te laten worden. 

Meer weten het duurzaamheidsconcept?

Bekijk dan onze flyer 'Duurzaamheidsconcept stedelijk gebied'.

Projecten voor stedelijk gebied

The Olympic Amsterdam - transformatie voormalige Citroëngebouwen

Bekijk project

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Bouw multifunctionele studentenwoningen The Cube

Bekijk project

Contactpersonen voor deze gebiedssoort

Janneke van der Weerd

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Marc Lindhout

Adviseur

Bekijk medewerker

Michiel Hagenouw

Adviseur

Bekijk medewerker

Hans Geleijns

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker