Duurzame gebiedsontwikkeling

Geef duurzaamheid vorm binnen gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling kunnen we niet meer los zien van verduurzaming. En de duurzaamheidseisen én -ambities groeien. Hoe breng je eisen en ambities samen in een mooie, functionele gebiedsontwikkeling? Aan de hand van onze 10 bouwstenen geven we duurzaamheid vorm binnen gebiedsontwikkeling.

VISIE OP DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Om duurzaamheid in de breedste zin van het woord mee te nemen bij gebiedsontwikkeling is een integrale kijk, kennis van én ervaring met duurzaamheidsthema’s nodig. Elk gebied is uniek en vraagt om een andere aanpak als het gaat om duurzaamheid. Een gebiedsplan moet gedegen, realistisch en uitvoerbaar zijn. Daarom hebben we de 10 bouwstenen ontwikkeld.

MEER WETEN OVER DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING?
Neem contact op met een van onze adviseurs.

TIEN BOUWSTENEN VOOR DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Een groene omgeving is niet alleen goed voor planten en dieren, maar draagt ook bij aan een fijne sfeer en een gezond buiten- en binnenklimaat. Groen speelt daarnaast een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Behoud van bestaande natuur, bescherming van flora- en faunasoorten en het creëren van nieuwe natuur staan bij duurzame gebiedsontwikkeling hoog op het lijstje.

Een prettige en gezonde groene omgeving
Door het vergroten van de biodiversiteit en het realiseren van nieuwe natuur nemen de natuur- en landschapswaarden in een gebied toe. Dit zorgt niet alleen voor een robuuster ecosysteem met een grote biodiversiteit, maar draagt ook bij aan een gezonder klimaat en een prettige sfeer. Bij het behoud van bestaand groen en de realisatie van nieuw groen is een belangrijke rol weggelegd voor bomen, struiken en planten die insecten en vogels aantrekken. Onze voorkeur gaat daarnaast uit naar gebiedseigen, diverse beplanting met aandacht voor geschikte standplaatsen. Ook het verbinden van groene zones, het beschermen van zeldzame flora- en faunasoorten en het realiseren van faunavoorzieningen is essentieel om de biodiversiteit te behouden en vergroten.

Natuurinclusief bouwen
Bij natuurinclusief bouwen is er ruimte voor groen op gebouwniveau en in de buitenruimte. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken en gevels, het integreren van faunavoorzieningen in het gebouw, maar ook door de aanplant van nieuw groen rondom gebouwen. Wil je ook binnen genieten van groen? Natuurinclusief bouwen kan zich ook vertalen naar het toevoegen van groen in een gebouw. Een levende groene muur wellicht, of een scheidingswand van hoge grassen. Natuurinclusief bouwen draagt niet alleen bij aan het verhogen van de biodiversiteit. Zo speelt groen ook een belangrijke rol bij het vasthouden en vertraagd afvoeren van water, het voorkomen van hittestress, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het dempen van geluid.

Een gezonde bodem is de basis voor elke ruimtelijke ontwikkeling. Bij duurzame gebiedsontwikkeling is het dan ook belangrijk om op een toekomstgerichte manier om te gaan met de bodem en ondergrond. Denk hierbij aan duurzaam bodembeheer van landbouwgronden, het tegengaan van bodemdaling en bodemverontreiniging, duurzaam gebruik van bodem en ondergrond en circulair grondverzet.

Duurzaam gebruik van bodem en ondergrond
Duurzaam gebruik van bodem en ondergrond kan op allerlei manieren. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan het slim aanleggen van kabels en leidingen en ondergrondse structuren, circulair grondverzet, het beschermen van aardkundige, cultuurhistorische en archeologische waarden en het voorkomen van bodemverontreiniging. De bodem kan ook uitstekend gebruikt worden voor duurzame energie, bijvoorbeeld door realisatie van een WKO-installatie.

Een van de belangrijkste thema’s als het gaat om duurzame bodem is bodemdaling. Bodemdaling is het resultaat van gaswinning en van verdroging en inklinking van veen- en kleilagen. We denken graag mee over slimme oplossingen om bodemdaling het hoofd te bieden, zoals innovatieve ondergrondse irrigatiesystemen om de veen- en kleilagen nat te houden, gebouwen dusdanig ontwerpen dat deze kunnen mee zakken of gebruikmaken van lichte bouwmaterialen.

In het Klimaatakkoord zijn belangrijke afspraken vastgelegd voor de energietransitie. De energievoorziening wordt structureel anders van aard en vorm dan nu het geval is. Energie is dan ook een onmisbaar thema bij gebiedsontwikkeling. Inzetten op duurzame energie betekent een verlaging van het energiegebruik van gebouwen en de openbare ruimte, een verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen en de keuze voor hernieuwbare energiebronnen en collectieve energiesystemen.

Eisen en ambities in een energieconcept
Op het gebied van energie hebben overheden vaak verschillende eisen en ambities waar een gebiedsontwikkeling aan moet voldoen. Denk aan strenge BENG-eisen die sinds 1 januari 2021 gelden voor gebouwen. Maar ook aan het verlagen van het energielabel van kantoren naar minimaal energielabel C in 2023 en wellicht zelfs energielabel A in 2030. Of aan de verplichting om gasloos te bouwen. Verwezenlijk je ook bovenwettelijke ambities op het gebied van energie? Bijvoorbeeld door energieneutraal of energieleverend te bouwen of ontwikkelen? Dan is het mogelijk om op de lange termijn nog meer te besparen – of zelfs te verdienen – op energiekosten. Zo stijgt de toekomstwaarde en verhuurbaarheid van gebouwen.

De eisen en ambities vormen samen het kader voor een energieconcept met duurzaamheidsmaatregelen. En daarin is veel mogelijk en de keuze voor maatregelen is afhankelijk van het soort gebied. Het realiseren van een windturbine of biovergister in het buitengebied bijvoorbeeld of de keuze voor een goede schilisolatie of ondergrondse warmte-koudeopslag voor nieuwbouw. Neem je energie mee vanaf de eerste ontwikkelfase? Dan is het eenvoudiger om een haalbaar en betaalbaar energieconcept op te stellen. Daarbij is de energievraag beperken het uitgangspunt: zo hoef je ook minder energie op te wekken.

Wind- en zonne-energie
Wind- en zonne-energie worden steeds belangrijker voor onze energievoorziening. Er komt veel kijken bij realisatie van deze hernieuwbare energievoorzieningen zoals wind- en zonneparken, vanaf het eerste idee tot de uitvoeringsfase en het beheer. Belangrijke stappen zijn het analyseren van mogelijke locaties, de planologie regelen, de grondzaken (contracten), het uitvoeren van milieuonderzoeken, het verzorgen van vergunningaanvragen en het aanvragen van SDE+-subsidie.

Bij gebiedsontwikkeling staan gebouwen vaak centraal. Het is de plek waar mensen wonen, werken, winkelen of recreëren. Afhankelijk van de locatie en het gebruik van het gebouw gelden andere wensen en knelpunten. Zo is voor een woonwijk langs de Maas verhoogd bouwen een slimme toekomstgerichte oplossing om wateroverlast te voorkomen. In een stadswijk kan de sfeer en hittebestendigheid verbeterd worden door nieuwbouw te voorzien van groene daken en groene gevels.

Bouwen met aandacht voor natuur, klimaat en flexibiliteit
Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen betekent op gebouwniveau dat er ruimte is voor groen en water. Doel is om de biodiversiteit te behouden of te vergroten en wateroverlast en hittestress te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door de aanleg van groene daken en gevels of via recreatief groen en water op en in het gebouw. Wil je klimaatneutraal of CO2-neutraal bouwen en ontwikkelen? Dan vermijd je fossiele brandstoffen om zo een bijdrage te leveren aan het verlagen van de CO2-uitstoot en bijbehorende klimaatverandering tegen te gaan.

Duurzaam bouwen betekent ook flexibel of aanpasbaar bouwen. Zo kun je een gebouw in de toekomst eenvoudig aanpassen voor een ander (tijdelijk) gebruik. Of je kunt het gebouw zelfs in zijn geheel oppakken en verplaatsen naar een andere locatie. Dit zijn manieren om in te spelen op maatschappelijke veranderingen en leegstand te voorkomen. Daarnaast is het duurzaam om multifunctioneel te bouwen om dubbel ruimtegebruik mogelijk te maken.

Bouwfysica en brandveiligheid
Het belangrijkste doel van het thema bouwfysica is het realiseren van een optimaal leef- en werkklimaat. Nu en in de toekomst. Bouwfysica omvat onder andere een goede luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, een aangename temperatuur, prettige akoestiek, energiebesparing en het optimaliseren van dag- en kunstlicht. Elk gebouw is daarbij maatwerk en vraagt om specifieke bouwfysische maatregelen om een optimaal klimaat te realiseren. Een toekomstbestendig gebouw betekent daarnaast ook een brandveilig gebouw. Verduurzaming gaat wat ons betreft niet alleen over voldoen aan wettelijke bouwfysische eisen uit het Bouwbesluit, maar het liefst ook om het formuleren van bovenwettelijke ambities.

Het effect van duurzaam materiaalgebruik bij een gebiedsontwikkeling is tweeledig. Aan de ene kant beperkt duurzaam materiaalgebruik de afvalstoffenstroom en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Aan de andere kant verlaagt het het energiegebruik bij de fabricatie van bouwmaterialen. Hiervoor zetten we in op circulariteit, materialen met een lage milieu-impact en biobased materialen. Maar ook op aanpasbaar of demontabel bouwen en integrale en gescheiden afvalinzameling.

Duurzaam omgaan met materialen
Duurzaam omgaan met materialen betekent zoveel mogelijk inzetten op circulariteit. In een circulaire economie wordt het hergebruik van producten en grondstoffen gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd. Je kunt hierbij denken aan hergebruik van puingranulaat voor nieuwe wegen, een buitenpodium van sloophout of het opnieuw gebruiken van een oud stalen skelet. Ook schone materialen van hoge kwaliteit met een lange levensduur en materialen die op een duurzame manier geproduceerd worden passen bij duurzaam materiaalgebruik. En vergeet niet de hernieuwbare biobased materialen, zoals hout, bamboe en PLA-plastic. Door middel van demontabel of modulair bouwen zorg je ervoor dat gebouwen en installaties flexibel blijven en dat de materialen hoogwaardig geoogst en hergebruikt kunnen worden.

Duurzaam omgaan met materialen gaat ook over duurzaam afvalbeheer, oftewel het minimaliseren van afvalstromen. Bijvoorbeeld door (bouw)afval opnieuw te gebruiken, het produceren van materialen met een lange levensduur en hoge kwaliteit of het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Door gezamenlijk en integraal afval inzamelen maak je hergebruik een stuk eenvoudiger.

Meetbare impact
Een belangrijk instrument om de duurzaamheid van materialen meetbaar te maken is levenscyclusanalyse (LCA). Dit is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus. De milieu-impact wordt uitgedrukt in een schaduwprijs, oftewel de MKI (milieukostenindicator). Dit is een makkelijke manier om de milieu-impact van producten te vergelijken. De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) geeft aan wat de milieubelasting is van materialen die in een gebouw worden toegepast. Met een materialenpaspoort kun je bouwmaterialen gedurende de levensduur van een gebouw registreren op basis van onder andere financiële waarde, levensduur en kwaliteit.

Het wordt steeds drukker op de weg. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet omlaag en de luchtkwaliteit moet beter. Het gevolg is dat de infrastructuur van de toekomst er heel anders uit gaat zien: meer gericht op duurzame vervoersmiddelen en mensen meer laten bewegen. Waar je binnen een gebiedsontwikkeling aan kunt denken bij duurzame mobiliteit en infrastructuur? Meer elektrische vervoersmiddelen bijvoorbeeld, of meer ruimte voor wandelaars en fietsers en een belangrijke rol voor het openbaar vervoer. Maar ook slimme logistiek, het beperken van verkeershinder en zorgdragen voor verkeersveiligheid.

Duurzame mobiliteit
Zowel de overheid als de maatschappij vraagt om verduurzaming van mobiliteit. Bijvoorbeeld om de veiligheid te vergroten en verkeersoverlast te verminderen, de stikstofuitstoot te verlagen en het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Verduurzaming van mobiliteit kan op tal van manieren. Je kunt bijvoorbeeld denken aan deelconcepten voor de auto of fiets, het realiseren van mooie en toegankelijke fiets- en wandelroutes, parkeerplaatsen alvast gereedmaken voor elektrisch laden in de toekomst of het aanleggen van energieopwekkend asfalt.

Duurzame mobiliteit betekent ook het verminderen van de stikstofuitstoot en overlast door verkeerslawaai, bouwlawaai en trillingen en zorgdragen voor de verkeersveiligheid. Bijvoorbeeld door de inzet van elektrische bouwvoertuigen of het toepassen van geluidsarme voegovergangen op een brug. De verkeersveiligheid kan vergroot worden door bijvoorbeeld de snelheid te verlagen, eenrichtingsverkeer in te stellen of extra zebrapaden te realiseren.

Slimme logistiek
Drukte op de weg, stikstofuitstoot door vrachtverkeer, half gevulde vrachtwagens, leegstaande distributiecentra, het kapot rijden van bermen door vrachtverkeer, onveilige situaties door vrachtverkeer in de stad… dat klinkt niet erg duurzaam. Dit zijn enkele actuele logistieke problemen waar veel aandacht voor is en die vragen om slimme oplossingen. Duurzame logistiek betekent onder andere zorgdragen voor goede en veilige routes voor vrachtverkeer, de inzet van elektrische voertuigen en het slim combineren van logistieke bedrijven om vrachtbewegingen en onnodige leegstand te beperken.

Bij duurzame gebiedsontwikkeling hoort een goede fysieke omgevingskwaliteit. Dit vertaalt zich in het voorkomen van hinder door bijvoorbeeld geluid, geur, hitte, wind en fijnstof. Maar ook in het zorgdragen voor een goede kwaliteit van bodem, lucht en water en het behoud van ecologische, archeologische en cultuurhistorische waarden. Dit alles met als doel: een gezonde, prettige en toekomstbestendige fysieke leefomgeving.

Zien, voelen en ruiken
De bouwsteen omgevingskwaliteit gaat over alles wat je ziet, voelt en ruikt. Het omvat in ieder geval de volgende aspecten: luchtkwaliteit (fijnstof en stikstof), bodemkwaliteit, biodiversiteit, archeologische en cultuurhistorische waarden, waterkwaliteit, landschappelijke inpassing (bestemmingsplan), geluidhinder, geurhinder, lichthinder, bezonning, windklimaat en externe veiligheid. Afhankelijk van de locatie spelen ook andere, meer specifieke omgevingsaspecten een rol.

Wettelijke regels in beeld
Voor allerlei omgevingsfactoren gelden wettelijke regels op verschillende niveaus. De landelijke regels gelden voor heel Nederland, maar regels van provincies, waterschappen en zeker van gemeentes kunnen lokaal behoorlijk verschillen. De verwachting is dat de lokale verschillen met de invoering van de Omgevingswet alleen maar groter worden. Voor elke ontwikkeling is het daarom van belang dat je duidelijk in beeld hebt wat de wettelijke regels zijn. Zo is helder welke maatregelen je moet nemen om aan die wettelijke eisen te voldoen. Neem je omgevingskwaliteit al in een vroeg stadium van de ontwikkeling mee? Dan voorkomt dit verrassingen in de toekomst.

Bovenwettelijke ambities formuleren
Bij een gebiedsontwikkeling moet je natuurlijk voldoen aan wettelijke regels voor allerlei omgevingsfactoren. Verduurzaming gaat wat ons betreft echter verder dan dat: het gaat om het verwezenlijken van bovenwettelijke ambities. Zo ontstaat er een omgeving waarin je prettig kunt wonen, werken en ontspannen.  Elk gebied vraagt hierbij om maatwerk. Een groengebied in de stad is pas echt aantrekkelijk als je in het voorjaar lekker uit de wind in de zon kunt zitten en in de zomer de schaduw kunt opzoeken. Het is een stuk prettiger wonen langs een spoorlijn als er extra wordt ingezet op maatregelen om overlast door trillingen en geluid te voorkomen. Het is een boost voor het imago van een bedrijf als deze zijn wagenpark volledig elektrificeert om luchtverontreiniging te voorkomen en verkeerslawaai te verminderen.

Een succesvolle duurzame gebiedsontwikkeling betekent: goede procesbegeleiding en een goede samenwerking met alle actief participerende belanghebbenden. Tijdens de ontwikkelfase én de gebruiksfase. Want niet alleen het realiseren van duurzaamheid is belangrijk, ook het onderhouden en beheer is van essentieel belang. Wat daarvoor nodig is? Draagvlak en duidelijke afspraken.

Alle partijen aangehaakt
Wensen en ambities kunnen gedurende een groot project als gebiedsontwikkeling gemakkelijk verloren gaan. Daarom is borging van die wensen en ambities belangrijk: in een helder proces met duidelijke afspraken tussen stakeholders. Draagvlak voor de ontwikkeling bij alle belanghebbenden is hierbij onmisbaar. Dit betekent: het informeren van bewoners, eigenaren, gebruikers en beheerders en hen een actieve/participerende rol binnen de gebiedsontwikkeling te geven. Ook is het belangrijk om de gemeente op een positieve manier te betrekken. De gemeente heeft tenslotte een belangrijke faciliterende, regisserende en overtuigende rol binnen de ontwikkeling. En overstijgt het plan de gemeentelijke grenzen? Dan worden andere gemeenten en de provincie op die vlakken op dezelfde manier betrokken. Net als waterschappen en Rijkswaterstaat bij specifieke aandachtspunten.

Duurzaam projectmanagement
Duurzaam omgevingsmanagement bestaat uit projectregie in de schets- en ontwikkelfase, projectmanagement in de aanbestedings- en realisatiefase en gebiedsbeheer in de gebruiksfase. Het stakeholdermanagement wordt als omgevingsmanagement aangeduid als dit ook wet- en regelgeving meeneemt en daardoor tot een soepeler vergunningverlening leidt. Duurzaam projectmanagement betekent volgens de definitie van IPMA-NL:

“Het plannen, monitoren en beheersen van de project(management) processen, door het beschouwen van de ecologische, economische en sociale aspecten van de levenscycli van de projectmiddelen, projectproducten en projecteffecten. Het is gericht op het realiseren van baten voor (alle) stakeholders, uitgevoerd op een transparante, eerlijke en ethische manier die een proactieve stakeholderbetrokkenheid voorop staat.”

Nederland is een waterland. Het thema water vraagt dan ook om een prominente plek binnen duurzame gebiedsontwikkeling. Duurzaam omgaan met water betekent klimaatadaptief ontwikkelen, ontwerpen en bouwen. Dit vertaalt zich in het voorkomen van wateroverlast, hitte- en droogtestress en bodemdaling. Daarnaast is zorgdragen voor een goede kwaliteit van zowel drinkwater, oppervlaktewater als grondwater belangrijk.

De uitdagingen van de toekomst
Het klimaat verandert. Door toename van broeikasgassen stijgt de temperatuur. Met als gevolg extremere weersomstandigheden: piekbuien en stormen, maar ook hittegolven en lange periodes van droogte. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Denk aan wateroverlast, verzakkingen en bodemdaling, hittestress en droogtestress. Daarnaast staat ook de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en drinkwater onder druk.

Duurzame oplossingen
Er zijn tal van slimme manieren bedacht om duurzaam met water om te gaan. Je kunt denken aan het graven van nieuw oppervlaktewater om piekbuien op te vangen, slimme ondergrondse irrigatiesystemen om bodemdaling te voorkomen en zwart- of grijswatersystemen en waterbesparende voorzieningen om het gebruik van schoon drinkwater te verminderen. Ook als het gaat over duurzame energie biedt water uitkomst, bijvoorbeeld met een WKO-systeem, waterkracht of aquathermie.

Waterrobuust bouwen
Door alle uitdagingen op gebied van water is waterrobuust bouwen de norm geworden. Deze manier van bouwen betekent dat je bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van gebouwen rekening houdt met actuele en toekomstige waterrisico’s. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor groene daken, wadi’s in de openbare ruimte of bouwen op palen. Ook de riolering is bij waterrobuust bouwen belangrijk. Door vuilwater en hemelwater gescheiden op te vangen en af te voeren, wordt de druk op waterzuiveringsinstallaties verlaagd. Hemelwater kan direct of via een separaat hemelwaterriool afstromen naar oppervlaktewater in de buurt.

Welzijn speelt een belangrijke rol bij duurzame gebiedsontwikkeling. Welzijn gaat over het realiseren van een gezonde, veilige en sociaal samenhangende omgeving. Een omgeving waar bewoners en gebruikers trots op zijn en met plezier wonen, werken of verblijven. Er is ruimte voor ontspanning en beweging en aandacht voor groen en blauw, goede voorzieningen en een optimale omgevingskwaliteit.

Prettig verblijven: nu en in de toekomst
De samenleving staat voor de opgave om gebieden zo in te richten dat mensen er goed en prettig kunnen verblijven, nu en in de toekomst. Daarbij is de kwaliteit van de fysieke leefomgeving uiteraard essentieel. Het gaat dan om alles wat je ziet, voelt en ruikt. Dit aspect hebben we ondergebracht in de aparte bouwsteen voor omgevingskwaliteit. Binnen de bouwsteen voor welzijn richten we ons op tal van andere belangrijke aandachtspunten, zoals:

 • Goede voorzieningen zoals verlichting, parkeergelegenheden, recreatieplassen, winkels en horeca
 • Ruimte voor spelen en ontdekken, zoals speeltuinen, een milieu-educatiecentrum of de aanleg van avontuurlijke bospaadjes
 • Mogelijkheden voor en stimuleren van beweging, bijvoorbeeld met indoor en outdoor sportvoorzieningen, aantrekkelijke recreatieve routes, de trap als blikvanger en de lift verstopt, de fiets voor het grijpen en de auto op afstand
 • Groenblauwe buitenruimtes voor meer sfeer en ruimte voor ontspanning
 • Ruimte voor kunst en cultuur
 • Een goede verkeersveiligheid
 • Een schone en veilige omgeving
 • Diversiteit aan gebruikers van verschillende leeftijden, bevolkingsgroepen en culturen
 • Goede kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijs en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • Gezonde voeding, verse lokale en biologische producten
 • Zorgdragen voor het welzijn van dieren
 • Het stimuleren van sociale samenhang door aandacht voor ontmoeten en gezamenlijke activiteiten

Gezonde gebouwen
Een goede gezondheid hangt ook samen met gezonde gebouwen. Daar komt bouwfysica om de hoek kijken. Het belangrijkste doel hiervan is het realiseren van een gezond leef- en werkklimaat in een gebouw. Dit gebeurt door de inzet van bouwkundige maatregelen en zo nodig met technische installaties. Bouwfysica omvat verschillende gezondheidsaspecten, waaronder een goede luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, een aangename temperatuur, een prettige akoestiek en het optimaliseren van dag- en kunstlicht. Elk gebouw is daarbij maatwerk. Verduurzaming betekent niet alleen voldoen aan wettelijke bouwfysische eisen uit het Bouwbesluit, maar het liefst ook het formuleren van bovenwettelijke ambities.

REIKWIJDTE EN KRACHT VAN DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Duurzame gebiedsontwikkeling past bij ons DNA. We zijn een enthousiaste partner die gemotiveerd is om de samenleving op een slimme, innovatieve, betaalbare en verantwoorde manier te verduurzamen. Open, eerlijke en tijdige communicatie met alle betrokkenen is daarbij de sleutel. We houden nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zijn goed voorbereid op de nieuwe Omgevingswet. Zo spelen we slim in op toekomstige beleidsontwikkelingen.

‘Samen voor de leefomgeving. Werk vanuit aandacht, creativiteit en verantwoordelijkheid. Wees nieuwsgierig en blijf ontdekken!’

Van helikopterview tot straatsteenniveau

Met onze neus in de wetteksten en met onze voeten in de klei… We zijn niet alleen vanuit beleids- en visieniveau betrokken bij gebiedsontwikkelingen, maar werken ook voor en samen met bedrijven en partners in die gebieden. Denk aan:

 • de verzorging van vergunningaanvragen
 • bestemmingsplannen schrijven voor projectontwikkelaars en industriële bedrijven
 • adviseren over ecologische kwaliteiten en duurzaam materiaalgebruik

We kennen het beleid en we kennen de gebruikers. Dit maakt dat we vanuit een helikopterview tot op straatsteenniveau naar gebiedsontwikkelingen kunnen én durven kijken.

DUURZAME ONTWIKKELINGEN: IN ELK GEBIED WEER ANDERS

De duurzaamheidsthema’s en -maatregelen voor een stedelijke ontwikkeling in Amsterdam zijn niet te vergelijken met de herinrichting van een agrarisch gebied in de Achterhoek. Net zoals verduurzaming van een industrieterrein in de Rotterdamse haven totaal verschilt van verduurzaming van een natuurgebied in Limburg. We hebben brede kennis in huis om vraagstukken rondom verschillende typen duurzame gebiedsontwikkeling op te pakken, in gebieden van verschillende grootte.

Het stedelijk gebied

Wil je een stedelijk gebied duurzaam ontwikkelen? Dan betekent dit ontwikkelen met een toekomstgerichte blik. Hiermee draag je zorg voor een gezonde, schone, veilige en fijne plek om te wonen, werken en ontspannen. Nu en in de toekomst.

Duurzame gebiedsontwikkeling - stedelijk gebied

Het landelijk gebied

Om een landelijk gebied duurzaam te ontwikkelen staat zorgdragen voor ons landschap centraal, net als het creëren van omgevingen die ruimte bieden aan de uitdagingen van de toekomst. Denk aan duurzame gronduitgifte, het realiseren van de klimaat- en stikstofdoelstellingen, het behoud van kwetsbare natuurgebieden en zorgen voor goede recreatieve voorzieningen.

Ecologisch advies

ONZE ROL: GEBIEDSREGISSEUR DUURZAAMHEID..

Als gebiedsregisseur van duurzaamheid inventariseren we kansen, knelpunten, eisen en ambities voor je ontwikkeling en vertalen we dit naar een duurzaamheidsvisie. Samen met verschillende stakeholders stippelen wij vervolgens de route uit naar het verwezenlijken van die visie. Ook brengen we verschillende partijen bij elkaar met de specifieke expertises die nodig zijn voor je ontwikkeling.

Het resultaat? We geven met jou en alle belanghebbenden duurzame gebiedsontwikkeling optimaal vorm. Vanaf de eerste ontwerpschets tot en met realisatie en beheer.

.. EN INHOUDELIJK EXPERT

Onze inhoudelijke kennis zetten we in om op een integraal en overkoepelend niveau te adviseren over duurzame gebiedsontwikkeling en onze 10 bouwstenen. Tegelijkertijd geven we met diepgaande kennis tot in detail vorm aan elke bouwsteen.

Medewerkers (2)

Adviseur Janneke van der Weerd
Janneke
van der Weerd
Adviseur bouwfysica en duurzaamheid, vennoot
Adviseur Jeannette Levels-Vermeer
Jeannette
Levels-Vermeer
Adviseur duurzaamheid, vennoot