Water

Water

Nederland is een waterland. Het thema water vraagt dan ook om een prominente plek binnen duurzame gebiedsontwikkeling, zeker gezien het veranderende klimaat.

Water Lees meer

WaterWater

Nederland is een waterland. Het thema water vraagt dan ook om een prominente plek binnen duurzame gebiedsontwikkeling. Duurzaam omgaan met water betekent klimaatadaptief ontwikkelen, ontwerpen en bouwen. Dit vertaalt zich in het voorkomen van wateroverlast, hitte- en droogtestress en bodemdaling. Daarnaast is zorgdragen voor een goede kwaliteit van zowel drinkwater, oppervlaktewater als grondwater belangrijk.

De uitdagingen van de toekomst

Het klimaat verandert. Door toename van broeikasgassen stijgt de temperatuur. Met als gevolg extremere weersomstandigheden: piekbuien en stormen, maar ook hittegolven en lange periodes van droogte. Dit brengt diverse uitdagingen met zich mee. Denk aan: wateroverlast, verzakkingen en bodemdaling, hittestress en droogtestress. Daarnaast staat ook de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en drinkwater onder druk.

DUURZAME OPLOSSINGEN

Er zijn tal van slimme manieren bedacht om duurzaam met water om te gaan. U kunt denken aan het graven van nieuw oppervlaktewater om piekbuien op te vangen, slimme ondergrondse irrigatiesystemen om bodemdaling te voorkomen en zwart- of grijswatersystemen en waterbesparende voorzieningen om het gebruik van schoon drinkwater te verminderen. Ook als het gaat over duurzame energie biedt water uitkomst, bijvoorbeeld met een WKO-systeem, waterkracht of aquathermie. 

Waterrobuust bouwen

Door alle uitdagingen op gebied van water, is waterrobuust bouwen de norm geworden. Deze manier van bouwen betekent dat u bij het ontwerp, de realisatie en het beheer van gebouwen rekening houdt met actuele en toekomstige waterrisico’s. Dit kan bijvoorbeeld door te kiezen voor groene daken, wadi’s in de openbare ruimte of bouwen op palen. Ook de riolering is bij waterrobuust bouwen belangrijk. Door vuilwater en hemelwater gescheiden op te vangen en af te voeren, wordt de druk op waterzuiveringsinstallaties verlaagd. Hemelwater kan direct of via een separaat hemelwaterriool afstromen naar oppervlaktewater in de buurt.

Een greep uit onze diensten voor de bouwsteen water

  • In beeld brengen van de watercompensatieverplichtingen, waterbergingseisen en bijbehorende mogelijke maatregelen
  • In beeld brengen mogelijke maatregelen om hittestress en droogtestress tegen te gaan
  • Verkennen mogelijkheden om waterberging te creëren (inclusief indicatieve bergingsberekeningen) en waterkwaliteit te verbeteren
  • In beeld brengen mogelijkheden waterrobuust bouwen, inclusief voor- en nadelen
  • Verkennen mogelijkheden beperken gebruik schoon water

Enkele diensten die we voor u kunnen uitzetten bij een samenwerkingspartner

  • Waterbodemonderzoek en onderzoek waterkwaliteit
  • Geohydrologische onderzoek en berekeningen
  • Technische uitwerking duurzaamheidsmaatregelen
  • Financiële uitwerking duurzaamheidsmaatregelen (opstellen businesscases)

Onze 10 bouwstenen voor duurzame gebiedsontwikkeling

Terug naar DUURZAME GEBIEDSONTWIKKELING

Projecten bouwsteen water

Duinrell - begeleiding ontwikkeling park

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Contactpersonen voor deze bouwsteen

Jacob Jan van Burg

Adviseur

Bekijk medewerker

Kristel Van Oldenbeek

Adviseur

Bekijk medewerker