Geluid en trillingen

Als geluid wordt aangeduid als lawaai, is er een probleem. We brengen lawaai weer terug tot de juiste proporties. We zijn gespecialiseerd in het meten, berekenen en voorspellen van industrielawaai, verkeerslawaai en horecalawaai.

Geluid en trillingen Lees meer

Geluid en trillingen

Onze geluidexperts weten alles van geluidbeleid en wet- en regelgeving. Ze assisteren regelmatig bij het ontwikkelen en/of aanpassen van wet- en regelgeving en bij het formuleren van beleid. Ook trillingen kunnen voor problemen zorgen. Bouw- en sloopwerkzaamheden kunnen schade veroorzaken aan gebouwen en infrastructuur, maar ook aan computers en kunst. En bij mensen kan hinder door trillingen voor ernstige gezondheidsklachten zorgen. We zijn gespecialiseerd in het voorkomen van schade en overlast door trillingen.

Projecten Geluid en trillingen

Nieuwbouw station Breda - Openbaar vervoer terminal (OVT)

Bekijk project

Advies bij realisatie Windpark Noordoostpolder

Bekijk project

Trillingbewaking bij bouw ondergrondse parkeergarage museum Boijmans Van Beuningen

Bekijk project

Verbouwing gemeentehuis Overbetuwe tot markant en toekomstbestendig gebouw

Bekijk project

Blokhoeve, bestemmingsplan Blok oost

Bekijk project

City Skydive Utrecht

Bekijk project

SPOT Amsterdam

Bekijk project

Huisadviseurschap Renewi Mineralz

Bekijk project

NAM: laagfrequente geluidreductie

Bekijk project

Begeleiding en ondersteuning attractiepark Drievliet

Bekijk project

Akoestisch onderzoek windpark Krammer

Bekijk project

Rijnhuizen, Nieuwegein

Bekijk project

Meer over ons vakgebied

Lawaaibeheersing

Bij lawaaibestrijding komen technische, economische, wettelijke en procedurele factoren kijken. Onze specialisten inventariseren geluidbronnen en ontwikkelen in samenhang met andere aanwezige milieuaspecten, integrale, werkbare en vooral duurzame oplossingen. We adviseren gemeenten en projectontwikkelaars over de beste manieren waarop geluid kan worden ingepast in ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen.

Verkeerslawaai

Verkeer en mobiliteit zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Maar wie te dicht bij een drukke weg, spoorlijn of luchthaven woont, zou soms anders wensen. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om de hinder door verkeerslawaai te beperken. Hier houden we ons dagelijks mee bezig. 

 • Het berekenen of meten van de geluidbelasting 
 • Het bepalen van de geluidcontouren 
 • Het ontwerpen van geluidbeperkende maatregelen (beperken van voertuiggeluid op de gevel, geluidreducerende wegdekken, geluidschermen) 
 • Het dimensioneren en optimaliseren van de benodigde geluidwerende voorzieningen in combinatie met de vereiste ventilatie 
 • Het akoestisch optimaliseren van een bouwplan, waardoor een soms onmogelijk geacht plan toch doorgang kan vinden

Industrielawaai

Binnen de wet- en regelgeving vormt geluid een onvoorzien milieuprobleem voor bedrijven, dat vergunningverlening in de weg kan staan. Voor het vinden van de juiste balans tussen omvang van activiteiten, kosten van maatregelen en geluidnormering is de specialistische hulp die we kunnen bieden vaak onmisbaar. 

 • Het verrichten van geluid- en intensiteitsmetingen 
 • Het opstellen van geluidprognoses 
 • Het opstellen van rekenmodellen: geluidoverdracht, eindige elementenmethode, optimalisatiemodellen 
 • Het bepalen, dimensioneren en optimaliseren van geluidreducerende maatregelen 
 • Het optimaliseren van de geluidruimteverdeling op industrieterreinen 
 • Het verzorgen van complete akoestische onderzoeken, bijvoorbeeld voor vergunningverlening, MER-rapportages of arbo

Horecalawaai

Binnen de horeca speelt (muziek)geluid een prominente rol. Naast gezelligheid en sfeer levert horecalawaai helaas ook vaak problemen op in het kader van de Wet milieubeheer en plaatselijke (evenementen)verordeningen. De tegenstrijdigheid tussen woon- en horecafuncties in vooral binnenstedelijke gebieden, levert vaak veel onbegrip op. We hebben alle kennis en ervaring (meer dan drieduizend horecaprojecten) in huis om de daarbij betrokkenen te adviseren. 

 • Nulmetingen (vaststelling akoestische nulsituatie middels metingen) 
 • Onderzoeken en adviezen over (bouwkundige en/of elektroakoestische) voorzieningen 
 • Afstellen geluidbegrenzers/limiters 
 • Metingen en adviezen voor muziekfestivals, popconcerten, kermissen e.d. 
 • Opstellen horecabeleidsplannen

Monitoren van geluid

Steeds vaker heeft het meten van geluid de voorkeur boven het rekenen aan geluid. We ontwikkelden al in 2004 een volautomatisch, onbemand meetsysteem. Dit systeem registreert 24 uur per dag, permanent het geluidniveau en het spectrum. Op elk immissiepunt worden behalve de meetmicrofoon ook twee of drie extra hulpmicrofoons geplaatst. Stoorgeluid kan zo eenvoudig worden uitgefilterd. 

De mobiele meetsets zijn binnen enkele uren operationeel en online. Alle data gaat naar een centrale server die de stoorgeluidanalyse uitvoert, de gegevens opslaat in een centrale database én alle meetdata online presenteert. De betrokken partijen krijgen een inlogcode om de data via een website in te zien. We voerden geluidmetingen voor een groot aantal bedrijven uit, zoals voor de NAM en Tata Steel. Ook werken we voor kleinere projecten, zoals het TT circuit Assen (in opdracht van de provincie). Kijk voor meer informatie op: www.geluidbeheer.nl

Trillingen

We zijn gespecialiseerd in het voorkomen van schade en overlast door trillingen en het exact berekenen van de risico’s. Uitgangspunt is uiteraard het voorkomen van schade. Eerst kijken we naar maatregelen aan de bron, vervolgens naar de overdrachtsweg. De laatste optie is maatregelen aan de betreffende objecten zelf. Is er al schade, dan stellen we expertiserapporten op. We ontwikkelen innovatieve oplossingen die eenvoudig te implementeren zijn. 

Trillingen door bouwwerkzaamheden

Bouwwerkzaamheden veroorzaken niet alleen hinder in de omgeving, maar ook schade. Oorzaken zijn bijvoorbeeld slopen, heien, graven en zwaar bouwverkeer. Vooral in Nederland is de kans op overlast relatief groot. Er is sprake van intensief ruimtegebruik en bouwwerkzaamheden vinden vooral plaats in de omgeving van bestaande gebouwen. Vaak moeten woningen en utiliteitsgebouwen voor schade worden behoed, soms zijn het kwetsbare monumenten. 

Zijn er gevoelige apparaten aanwezig, dan is extra alertheid geboden. Dit geldt ook als er gevoelige processen in de omgeving plaatsvinden. LBP|SIGHT heeft verscheidene rekenmodellen ontwikkeld om de consequenties van bouwwerkzaamheden voor de omgeving te voorspellen. Ook hebben we veel ervaring met het begeleiden en sturen van deze bouwprocessen waardoor schade voorkomen kan worden.

Trillingen en industrie

Machines in de industrie kunnen voor veel trillingsoverlast in hun direct omgeving zorgen. Overmatige trillingen worden vaak veroorzaakt door een onjuiste dimensionering van de machineopstelling of onbalans. Het gevolg is hinder voor werknemers, soms zelfs gezondheidsschade. Ook kan ontregeling of zelfs schade ontstaan aan andere machines en apparatuur in de omgeving. Vaak zorgen trillingen voor verstoring van productieprocessen. 

Voorbeelden van gevoelige machines zijn rotapersen, steppers, implanters en multibewerkingmachines. We hebben de kennis om trillingen in de directe omgeving te voorkomen, om trillingen buiten het bedrijventerrein te beheren. Ook hebben we veel ervaring met het aanvragen en verkrijgen van omgevingsvergunningen.

Trillingen en infrastructuur

Trillingen in de bodem kunnen worden veroorzaakt door vrachtverkeer, treinverkeer, tramverkeer of metroverkeer. Vooral in dichtbebouwde gebieden kan dit leiden tot schade aan funderingen en gebouwen en tot hinder voor de gebruikers van de gebouwen. Zeker in woningen of verblijfsinrichtingen zoals ziekenhuizen en hotels kan deze hinder onaanvaardbaar zijn. Onze ervaren adviseurs stellen met trillingsmetingen de feitelijke situatie vast, toetsen deze aan de richtlijnen en ervaringscijfers en denken mee over oplossingen, ook al in de ontwerpfase.

Trillingen en musea

De collecties van musea kunnen zeer kwetsbaar zijn voor trillingen en laagfrequent geluid veroorzaakt door sloop- of bouwwerkzaamheden. Onze adviseurs leveren een belangrijke bijdrage aan het beschermen van kunstobjecten en collecties tegen overmatige trillingen, zowel in Nederland als in het buitenland. 

We beschikken over ruime kennis en ervaring als het gaat om toelaatbare trillingsniveaus en de bijbehorende frequenties voor verschillende kunstvormen of verzamelingen. We adviseren over de juiste manier om de objecten optimaal te beschermen zodat schade uitgesloten wordt. 

Slimme realtime meet- en informatiesystemen houden de veroorzaker van het geluid of de trillingen op de hoogte als interventiewaarden overschreden worden. De uitvoerder kan met die informatie het bouwproces direct aanpassen zodat schade wordt voorkomen.

Trillingen en gezondheid

Het menselijk lichaam is gevoelig voor trillingen. Trillingen die via voeten, zitvlak of rug binnenkomen, beïnvloeden het hele lichaam. Denk bijvoorbeeld aan vrachtwagenchauffeurs, bestuurders van tractoren, heftrucks en sleepboten. Ook partiële vibraties treden op bij bedieners van pneumatische hamers, dril-, steen- en betonboren en zagen. Langdurige blootstelling kan tot gezondheidsklachten leiden. 

De Arbowet bevat waarden over mechanische trillingen en schokken die moeten aanzetten tot maatregelen. Hierbij kan het nodig zijn de trillingsniveaus te bepalen door metingen uit te voeren. Het is mogelijk gereedschappen en machines trillingsarm te construeren. En er kunnen maatregelen genomen worden om de werkomgeving te beschermen tegen trillingen. Onze adviseurs meten en toetsen aan normen en denken mee over oplossingen.

Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid kan worden veroorzaakt door zware motoren, pompen, compressoren, ventilatoren, treinen en vliegtuigen. En door processen zoals breken, zeven, trommelen, slaan en trillen. Geluid wordt laagfrequent genoemd als de geluidfrequentie tussen 0 en de 100 Herz is. Dit zijn frequenties die voor veel mensen niet met het oor waarneembaar zijn, maar wel voelbaar. De ene mens is hiervoor gevoeliger dan de ander en kan als enige in zijn omgeving hinder ondervinden. 

Laagfrequent geluid draagt dankzij de lage frequentie erg ver. Deuren en ramen kunnen gaan meetrillen. Dit alles leidt ertoe dat mensen wel iets bespeuren, maar dit niet in verband kunnen brengen met een zichtbare bron. Door deze combinatie van factoren heeft laagfrequent geluid iets ongrijpbaars. Het klachtenpatroon is meestal niet consistent qua plaats en tijd waardoor het vaak lastig is de bron te achterhalen. Ook hier geldt: meten is weten.

Adviseurs Geluid en trillingen

Mike Dijkstra

Adviseur

Bekijk medewerker

Jan Keijzer

Adviseur

Bekijk medewerker

Roel van de Wetering

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Chris Weevers

Adviseur

Bekijk medewerker

Fabian Wieland

Adviseur

Bekijk medewerker

Han Vossen

Adviseur

Bekijk medewerker

Hans Verduijn

Specialist

Bekijk medewerker

Monique van Bemmelen

Adviseur

Bekijk medewerker

Karin Auee

Adviseur

Bekijk medewerker

Ries van Harmelen

Adviseur

Bekijk medewerker

Ton Kerkers

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Bob van der Borg

Adviseur

Bekijk medewerker

Samuel Blaak

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen Geluid en trillingen

Windenergie en zonne-energie
Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie

Windenergie en zonne-energie


Bekijk thema