Brandveiligheid

Brandveiligheid is enorm belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. De overheid probeert via de bouw- en milieuregelgeving alles in goede banen te leiden. De praktijk is echter weerbarstig. Ook is de regelgeving niet altijd eenduidig en niet makkelijk te doorgronden. 

Onze specialisten op het gebied van brandveiligheid kennen de wet- en regelgeving op dit gebied als geen ander. We adviseren zowel overheden als private partijen, in de bouw en in de industrie. We zijn lid en medeoprichter van de Vereniging Van BrandveiligheidAdviseurs (VVBA).

Fire Safety Engineering

Gebouwen worden steeds complexer. Hierdoor loopt men steeds vaker tegen de beperkingen aan van standaardeisen uit de Bouwregelgeving. Complexe vraagstukken vragen om een maatwerkoplossing waarbij door slimme keuzes en oplossingen op een gelijkwaardige manier invulling wordt gegeven aan de brandveiligheidsvoorschriften. 

Door een risicogerichte benadering en een afstemming van de maatregelen op het werkelijke gevaar ontstaat een optimaal brandveilig ontwerp. Wij maken hierbij gebruik van verschillende rekentechnieken, normen en richtlijnen, waaronder: 

  • Computational Fluid Dynamics (CFD)-berekeningen waarbij onder andere luchtstromingen en rookverspreiding binnen een gebouw worden gesimuleerd en tijdsafhankelijk zichtbaar worden gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om ook voor complexere gebouwen inzicht te krijgen in de rook- en warmteverspreiding in geval van brand.
  • De normen NEN 6060 en NEN 6079 (brandveiligheid van grote brandcompartimenten) om ook bij grote brandcompartimenten in industriegebouwen, sporthallen, winkels, concertzalen en parkeergarages geen onbeheersbare situatie te krijgen.
  • Vultijdenberekening om de rookopbouw in een ruimte inzichtelijk te maken.

Onze adviseurs hebben veel ervaring met het toepassen van dit principe. Dit deden we al voor verschillende soorten bouwplannen en in diverse gemeentes. We verzorgen de benodigde onderbouwing en uitwerking en stemmen het direct af met de gemeente/brandweer. 

Ook kunnen we al heel vroeg in het ontwerpproces de mogelijkheden voor gelijkwaardigheid in kaart brengen. Zo kan worden bepaald of bijvoorbeeld een rook- en warmteafvoerinstallatie of een sprinkler nodig is, of dat zonder deze voorzieningen ook aan de regels wordt voldaan.

Bestaande bouw - transformatie en herbestemming

Brandveiligheid in bestaande situaties moet voldoen aan bepaalde eisen. Wat minimaal nodig is, hangt af van de eisen uit het Bouwbesluit, maar ook van de bouwvergunningen die in het verleden verleend zijn. 

De normen die vroeger gehanteerd werden, wijken soms op hoofdpunten af van de huidige normen. Dit maakt maatwerk nodig. Voor bestaande gebouwen adviseren we over de benodigde voorzieningen zoals de rook- en brandscheidingen.

Brandveiligheidsinstallaties

Brandveiligheidsinstallaties vormen een belangrijk onderdeel van de brandveiligheidsvoorzieningen in een gebouw. Deze installaties zijn een aanvulling op de bouwkundige voorzieningen, maar kunnen in sommige gevallen ook een alternatief hiervoor zijn. 

Een sprinklerinstallatie kan bijvoorbeeld een gelijkwaardig alternatief zijn voor brandcompartimentering, net als een rook- en warmteafvoerinstallatie een goed alternatief kan zijn voor rookscheidingen. De keuze voor de bouwkundige voorzieningen en brandveiligheidsinstallaties is per situatie verschillend en moet zijn afgestemd op de kenmerken van het gebouw en het beoogde gebruik. 

Voor LBP|SIGHT zijn de brandveiligheidinstallaties een integraal onderdeel van het geheel aan voorzieningen. Bij het kiezen van de juiste installaties is een goede afweging nodig van de risico’s in het gebouw en de doelen die bereikt moeten worden. De samenhang tussen de bouwkundige-, installatietechnische-, en organisatorische maatregelen (de zogenaamde BIO-maatregelen) is essentieel voor het uiteindelijke veiligheidsniveau dat bereikt wordt. Dit vraagt om brede kennis van diverse brandveiligheidsaspecten. 

LBP|SIGHT verzorgt onder andere: 

  • Berekenen capaciteit rook- en warmteafvoerinstallaties 
  • Opstellen uitgangspuntendocumenten (UPD) voor sprinklerinstallaties 
  • Opstellen uitgangspuntendocumenten (UPD) voor brandmeld- en ontruimingsinstallaties 
  • Adviseren rookventilatie in parkeergarages

Brandveiligheidsinspecties

Toezicht en controles zijn van groot belang voor de borging van de brandveiligheid van bouwwerken. Tijdens het ontwerp van een gebouw en de vergunningsfase wordt er veel aandacht aan besteed: ‘op papier’ wordt voldaan aan de eisen. Echter, gebouwen blijken in de praktijk vaak niet te voldoen. 

Oorzaken zijn aanpassingen aan het ontwerp, of het gebruik van verkeerde materialen. Ook interne verbouwingen zijn een potentiële bron van brandonveiligheid. Eigenaren en gebruikers verkeren dan ook vaak ten onrechte in de veronderstelling dat hun gebouw brandveilig is. 

We voeren brandveiligheidinspecties uit, zowel tijdens de bouw als in de gebruiksfase. Deze inspecties maken inzichtelijk hoe het daadwerkelijk met de brandveiligheid van een gebouw is gesteld. Tijdens de inspectie komen zowel bouwkundige als installatietechnische aspecten aan de orde. Heldere verbeteradviezen maken deel uit van onze advisering. Hierbij wordt in overleg met de opdrachtgever bekeken hoe de brandveiligheid zo goed mogelijk hersteld kan worden.