Bouwfysica

Het belangrijkste doel van het vakgebied bouwfysica is het realiseren van een optimaal leef- en werkklimaat. Onze adviseurs proberen dit te bereiken met inzet van bouwkundige maatregelen. Als deze geen of onvoldoende uitkomst bieden, komen technische installaties in beeld.

Bouwfysica Lees meer

BouwfysicaBouwfysica

Onze oplossingen voor bouwfysica

Het belangrijkste doel van het vakgebied bouwfysica is het realiseren van een optimaal leef- en werkklimaat. Onze adviseurs proberen dit te bereiken met inzet van bouwkundige maatregelen. Als deze geen of onvoldoende uitkomst bieden, komen technische installaties in beeld. Andere doelstellingen van bouwfysica zijn het realiseren van een duurzaam gebouw, het minimaliseren van het energiegebruik en het voorkomen van schade door bouw(fysische) fouten. 

Een circulair stadsblok: Laurierkwartier Utrecht

Bekijk project

Fenix I Katendrecht

Bekijk project

De Meelfabriek Leiden in twee fasen

Bekijk project

Tijdelijke rechtbank Amsterdam: een volledig demontabel gebouw

Bekijk project

Realisatie NPD-locatie in Utrecht Overvecht

Bekijk project

4e gymnasium Amsterdam: energieneutraal schoolgebouw

Bekijk project

Nieuwbouw Noorderparkbad Amsterdam

Bekijk project

Herontwikkeling complex Amstelveen: warenhuis, parkeergarage én woongebouw UpMountain

Bekijk project

Verbouwing gemeentehuis Overbetuwe tot markant en toekomstbestendig gebouw

Bekijk project

Het Nova College, een multifunctioneel onderwijsgebouw

Bekijk project

Nauw betrokken bij ontwerp en bouw van studentenhuisvesting Sequoia

Bekijk project

Bouw multifunctionele studentenwoningen The Cube

Bekijk project

Renovatie Mariëngaerde: moderne woningen met karakter en allure

Bekijk project

Zalmhaventoren, Rotterdam

Bekijk project

Empowercentrum Gravestein in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost

Bekijk project

MFO II: een circulair, energieneutraal en gezond onderwijsgebouw

Bekijk project

Cultuurhuis Amare, Den Haag

Bekijk project

Landgoed Zonneoord

Bekijk project

Renovatie van monumentale Vogelbuurt in Amsterdam

Bekijk project

Clubhouse Boompjes: advisering over moderne woontorens in Rotterdam

Bekijk project

Advisering voor Cooltoren 'Cooltower' in Rotterdam

Bekijk project

Herontwikkeling Rijnkade 5, Utrecht

Bekijk project

Innovatieve varkensstal: het familievarken

Bekijk project

Meerdere disciplines ingezet bij realiseren transformatieproject Maanplein

Bekijk project

Restauratie en nieuwbouw museum Ons' Lieve Heer op Solder

Bekijk project

Renovatie en restauratie Het Schip Amsterdam

Bekijk project

Groot onderhoud 240 woningen Robertaland Den Haag

Bekijk project

Herontwikkeling voormalig Knorr-terrein Loosdrecht

Bekijk project

Transformatie rijksmonument Muntplein Amsterdam

Bekijk project

High Park Velperweg Arnhem

Bekijk project

Nieuwe, toekomstgerichte locatie hogeschool Inholland

Bekijk project

Jakoba Mulderhuis (voorheen Conradhuis), Hogeschool van Amsterdam

Bekijk project

Transparante en flexibele lampenshowroom in Duiven

Bekijk project

Renovatie en uitbreiding museum Singer Laren

Bekijk project

Meer over onze vakgebieden

Ventilatie en binnenmilieu

We verblijven het grootste deel van de dag binnen. De kwaliteit van het binnenmilieu is dan ook van groot belang. We houden ons bezig met alle aspecten van het klimaat in nieuwe en bestaande gebouwen, zoals:

 • ventilatieadvies woning- en uitiliteitsbouw en parkeergarages; 
 • controle werking ventilatiesystemen en klimaatinstallaties; 
 • VentilatiePrestatieKeuring (BRL 8010) voor woningen, scholen en kinderdagverblijven;
 • temperatuursimulatieberekeningen;
 • onderzoek en advies thermisch binnenklimaat:
  • luchttemperatuur
  • stralingstemperatuur 
  • luchtsnelheden
  • relatieve luchtvochtigheid 
 • onderzoek en advies luchtkwaliteit: 
  • chemisch (o.a. koolmonoxide, kooldioxide, ozon) 
  • fysisch (stof en vezels) 
  • microbiologisch (o.a. bacteriën, schimmels, endotoxine) 
 • het opstellen van een Energie- en Binnenmilieu Advies (EBA) voor schoolgebouwen. 

Dag- en kunstlicht

Licht is een essentieel element in onze leefomgeving en van groot belang voor ons welbevinden en onze productiviteit. In gebouwen is voldoende daglichttoetreding in de meeste gevallen een eerste vereiste. Door het wisselende karakter van daglicht is aanvullende, meestal kunstverlichting noodzakelijk. Een juiste balans tussen dag- en kunstlicht leidt tot een comfortabele leef- en werksituatie en voorkomt onnodig energiegebruik. 

Soms kan licht dat goed is voor de een, hinder voor de ander opleveren. Voorbeelden zijn verlichting van sportvelden, licht uit de kassenbouw, zonreflecties in spiegelende gevels van gebouwen etc. 

Ook het blokkeren van (zon)licht kan juist het probleem zijn: schaduwvorming door gebouwen of andere bouwwerken (planschade). Onze adviseurs weten hoe hiermee om te gaan. Onze werkzaamheden op het gebied van dag- en kunstlicht bestaan uit:

 • dag- en kunstlichtmetingen; 
 • het opstellen programma van eisen voor (binnen)verlichting; 
 • toetsing en advisering daglichttoetreding volgens het Bouwbesluit en Arbobesluit;
 • advies over visueel comfort in ruimten; 
 • onderzoeken en vaststellen van gelijkwaardige oplossingen voor niet-gangbare situaties; 
 • bepaling invloed nieuwe bebouwing in de omgeving op daglichttoetreding, bezonning en beschaduwing;
 • computersimulaties van dag- en kunstlicht, bezonning en beschaduwing.

Bouwfysisch gedrag en schade 

Het gaat bouwfysisch niet altijd goed in de bouw. Dat is natuurlijk vervelend voor alle betrokkenen. Als het probleem snel wordt verholpen is het leed te overzien. Een deskundige beoordeling en advies zijn hierbij onmisbaar. Nog beter is natuurlijk een degelijk advies vooraf. 

Onze adviseurs kunnen u helpen met:

 • het (vooraf) beoordelen van het bouwfysisch gedrag (warmte en vocht) van bouwkundige constructies; 
 • bouwfysisch onderzoek naar schade in bestaande gebouwen/monumenten; 
 • onderzoek in woningen naar (potentiële) bouwfysische knelpunten, veelal gekoppeld aan plannen voor renovatie/groot onderhoud;
 • bepaling van de thermische prestatie van constructies en bouwelementen (R-waarde, U-waarde, Y-waarde); 
 • bepaling van de temperatuurfactor van koudebruggen; 
 • beoordeling van het risico van inwendige condensatie in constructies; 
 • beoordeling van bouwkundige details op de relevante bouwfysische eisen (luchtdichting, koudebruggen, isolatiewaarde en inwendige condensatie); 
 • uitvoeringsbegeleiding en -controle op de bouwplaats. 

Stedenbouwfysica

In Nederland is ruimte schaars. Optimaal gebruik met behoud van een goede omgevingskwaliteit vereist een zorgvuldige inpassing van bouwwerken, infrastructuur en industrie. Met computersimulaties en/of metingen aan schaalmodellen kunnen we voor ontwerpers, ontwikkelaars, vergunningverleners en omwonenden de consequenties van bouwplannen in beeld brengen en adviezen geven om een optimale inpassing te verkrijgen. 

Bij onze adviezen brengen we de volgende onderwerpen in beeld:

 • bezonning en beschaduwing;
 • windhinder en/of windgevaar (rondom hoge gebouwen);
 • luchtkwaliteit (verkeer en industrie);
 • trillingen (verkeer, heiwerkzaamheden en machines); 
 • geluidbelasting (verkeer en industrie).

Akoestisch- en bouwfysisch laboratorium 

Onze adviseurs maken gebruik van meerdere laboratoria voor het verrichten van onder andere akoestisch- en bouwfysisch onderzoek aan materialen, producten en constructies. De resultaten van deze onderzoeken zijn van essentieel belang bij het oplossen van praktische akoestische en bouwfysische vraagstukken en verdere productontwikkeling. Met behulp van proefopstellingen testen we materialen en producten op bijvoorbeeld hun geluidabsorberend vermogen, of hele constructies (wanden, vloeren, daken, ventilatievoorzieningen etc.) op hun geluidisolerend vermogen. 

Ook bepalen we eigenschappen als ventilatiecapaciteit, luchtdoorlatendheid, wind- en waterdichtheid, stijfheid en sterkte. We voeren alle onderzoeken uit volgens geldende Nederlandse (NEN) of internationale (CEN/ISO) normen. Dit geeft de opdrachtgevers zekerheid dat de resultaten overal waar gewenst geldig zijn. Vooraf bepalen we dan ook in nauwe samenspraak met de opdrachtgever welke werkwijze en aanpak voor hem het meest adequaat is.

NEN-normcommissies

LBP|SIGHT is vertegenwoordigd in de NEN-norm subcommissie 'Bezonning' en in de NEN-werkgroep 'Daglichtopeningen'. 

Henk Versteeg

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Janneke van der Weerd

Directeur, Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Luc Schaap

Vennoot, Adviseur

Bekijk medewerker

Jaanika Makara

Adviseur

Bekijk medewerker

Paul van der Aa

Adviseur

Bekijk medewerker

Michiel Hagenouw

Adviseur

Bekijk medewerker

William Veldman

Adviseur

Bekijk medewerker

Yip To

Adviseur

Bekijk medewerker

Erik de Jong

Adviseur

Bekijk medewerker

Sylvian Lekx

Adviseur

Bekijk medewerker
Artikelen bouwfysica